Socialt ansvar i leverantörskedjan

Många varor som köps vid offentlig upphandling i Sverige framställs i länder där det finns en stor risk för att grundläggande rättigheter i arbetslivet inte respekteras. Det kan till exempel förekomma undermåliga arbets- och anställningsvillkor i leverantörskedjan vid produktion av IT-produkter, livsmedel, textilier och kirurgiska instrument som används inom sjukvården.

Att ställa sociala krav i en offentlig upphandling, handlar om att säkerställa att leverantören ska respektera och aktivt verka för ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, nationell lagstiftning för minimilöner och övertidsarbete samt grundläggande miljö-, hälso- och säkerhetskrav i leverantörskedjan vid framställning av produkter och tjänster som levereras under kontraktsperioden.

Det finns ett att antal internationella ramverk för företag som arbetar med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan exempelvis ILO:s kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter.  Dessa ramverk är inte rättsligt bindande men klargör förväntningar från exempelvis OECD-anslutna regeringar på företagen, en sorts normer och regler. Riktlinjerna går i många fall utöver lagstiftningen.

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndigheten har utvecklat kriterier (särskilda kontraktsvillkor för socialt ansvarstagande i leverantörskedjor) som kan användas vid upphandling, vilka syftar till att säkerställa att grundläggande rättigheter i arbetslivet respekteras vid tillverkning av de varor som levereras inom ramen för ett upphandlat kontrakt.

Kriterierna omfattar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, nationell lagstiftning för minimilöner och övertidsarbete, grundläggande miljö-, hälso- och säkerhetskrav samt motverkandet av korruption. Det är också möjligt att ställa sådana villkor som gäller att arbetet ska utföras enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs. Som bilagor i anslutning till kraven finns även svarsformulär som kan användas vid uppföljning.

De särskilda kontraktsvillkoren finns inom följande produktområden:

Gemensamma verktyg för socialt ansvar i leverantörskedjan

Sedan 2010 arbetar alla Sveriges 21 landsting och regioner gemensamt för att förbättra arbetsvillkoren hos de leverantörer som tillverkar de varor och tjänster som upphandlas, bl a medicinska förbrukningsartiklar, textilier, IT och livsmedel. Bland annat arbetar landstingen och regionerna med ett gemensamt arbetssätt och praktiska metoder för att ställa krav och de arbetar även med gemensamt med utvärdering och uppföljning under avtalsperioderna. Mer information om samarbetet, dokument som stöd för processen samt uppföljningsrapporter finns på www.hållbarupphandling.se/

Under 2016 har Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Landsting & Regioner samt SKL Kommentus arbetat med att utveckla gemensamma verktyg, bl a utformning av särskilda kontraktsvillkor, vägledning och uppföljning av socialt ansvar i leverantörskedjan. Syftet är att få mer enhetliga verktyg för sådana krav vid offentlig upphandling samt att på ett bättre sätt kunna följa upp leverantörens processer och rutiner för att säkerställa att villkoren efterlevs.

Kriterierna bygger på riskanalyser (proportionalitetsbedömningar) för att avgöra om det finns behov att ställa sådana villkor i en viss upphandling. Upphandlingsmyndigheten har med hjälp av advokatbyrån Vinge att genomföra riskanalyser för de produktområden som omfattas av hållbarhetskriterier. Dessa riskanalyser visar på att det finns en mycket hög risk att grundläggande rättigheter i arbetslivet inte följs inom de aktuella produktområdena.

Läs riskanalyserna för risker i upphandling av produkter och tjänster inom olika produktområden: 

Bygg och fastighet

Fordon och transport

Livsmedel

Sjukvård och omsorg

Städ och kemikalier

Kravpaket giftfri förskola

IT och telekom

Kontor och textilier

SKL Kommentus ramavtal för uppföljandekontroller

SKL Kommentus Inköpscentral tillhandahåller ett system för uppföljandekontroller till kommuner och deras bolag där man delar på kostnaderna för att kontrollera att de varor som är upphandlande är tillverkade på ett socialt ansvarsfullt sätt. Detta sker antingen genom att anlita revisorer som genomför så kallade skrivbordskontroller eller stickprovskontroller i tillverkningsleden. Deltagande myndigheter får ta del av uppföljningsrapporterna från uppföljandekontrollerna mot en årlig avgift.
Till SKL Kommentus webbplats

Nätverk för etisk upphandling

European Working Group on Ethical Public Procurement, EWGEPP, är en europeisk arbetsgrupp som arbetar för att öka den etiska upphandlingen.  Gruppen består av deltagare från exempelvis Sverige, Norge, England, Italien och Tyskland och Upphandlingsmyndigheten deltar med en representant.

Senast uppdaterad:

Relaterad information