Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal

Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor och en sund konkurrens hos de leverantörer som utför tjänster och byggentreprenader i Sverige, kan vara att efterfråga att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal.

Frågan om det är möjligt att kräva arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling har varit omdiskuterad under lång tid. Upphandlingsmyndigheten anser att sådana krav är möjliga att ställa, men att det kan vara en utmaning för upphandlande myndigheter som vill genomföra upphandlingar med sådana krav i praktiken. Det är dock inte tillåtet att kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under avtalsperioden.

Villkor i nivå med kollektivavtal för taxi

Upphandlingsmyndigheten genomförde under 2016 ett pilotprojekt för att utarbeta villkor i nivå med kollektivavtal för taxi och färdtjänst. Utvecklingen av dessa villkor har skett i enlighet med Upphandlingsmyndighetens befintliga kriterieprocess för utveckling av hållbarhetskriterier. I arbetet ingår arbetsmarknadens parter, upphandlande myndigheter, leverantörer samt övriga intressenter.

Arbetsvillkor för taxiförare

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor med syfte att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare. Kontraktsvillkoren är resultatet av ett pilotprojekt för att ta fram villkor i nivå med det centrala kollektivavtalet i branschen.

Läs mer i vårt artikel och ta del av villkoren

Lagstiftning om arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Regeringen har den 16 mars 2017 lagt fram en proposition om arbetsrättsliga villkor (proposition 2016/17:163). I den föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter vid upphandlingar ska ställa arbetsrättsliga villkor när det gäller lön, semester och arbetstid.

Villkoren ska ställas om det är behövligt och om de går att fastställa. De villkor som leverantören minst måste uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag.  Innan villkoren bestäms, ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ha haft en möjlighet att lämna uppgifter om dem. När svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt ILO:s kärnkonventioner.

Skyldigheten att tillämpa bestämmelserna gäller för direktivstyrda upphandlingar. Det vill säga vid de upphandlingar vars värden uppgår till gällande tröskelvärden. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Rapport från Konkurrensverket

Konkurrensverket har publicerat en rapport om möjligheterna att inkludera villkor i nivå med kollektivavtal vid upphandling, Arbets- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal, rapport 2015:6  Rapporten beskriver dels den svenska arbetsmarknadsmodellen och det rättsliga ramverket. Notera att denna rapport skrevs innan lagstiftningen enligt ovan var aktuell och rapporten speglar därmed inte förutsättningarna fullt ut enligt den lagstiftningen.

Här kan du ta del av rapport 2015:6

Senast uppdaterad:

Relaterad information