Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal

Ett sätt för offentlig sektor att bidra till sunda arbetsvillkor och en sund konkurrens hos de leverantörer som utför tjänster och byggentreprenader i Sverige, kan vara att efterfråga att leverantören ska erbjuda personalen arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal.

Frågan om det är möjligt att kräva arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling har varit omdiskuterad under lång tid. Upphandlingsmyndigheten anser att sådana krav är möjliga att ställa, men att det kan vara en utmaning för upphandlande myndigheter som vill genomföra upphandlingar med sådana krav i praktiken. Det är dock inte tillåtet att kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under avtalsperioden.

Konkurrensverket har publicerat en rapport om möjligheterna att inkludera villkor i nivå med kollektivavtal vid upphandling, Arbets- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal, rapport 2015:6  Rapporten beskriver dels den svenska arbetsmarknadsmodellen och det rättsliga ramverket, dels hur upphandlande myndigheter som önskar efterfråga sådana villkor praktiskt kan gå till väga.
Här kan du ta del av rapport 2015:6

Pilotprojekt – villkor i nivå med kollektivavtal för taxi

Upphandlingsmyndigheten genomför under 2016 ett pilotprojekt för att utarbeta villkor i nivå med kollektivavtal för taxi och färdtjänst. Utvecklingen av dessa villkor kommer att ske i enlighet med Upphandlingsmyndighetens befintliga kriterieprocess för utveckling av hållbarhetskriterier. I arbetet ingår arbetsmarknadens parter, upphandlande myndigheter, leverantörer samt övriga intressenter.

Pågående reformer

Regeringen tillsatte i december 2014 en statlig utredning, Upphandling och villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Utredningens uppdrag var dels att analysera hur krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de kommande upphandlingslagarna, dels utreda för vilka kontraktstyper sådana krav kan göras obligatoriska och vilka villkor som kan omfattas av ett sådant obligatorium. Uppdraget redovisades den 1 september 2015 och innehåller en rad förslag som omfattar krav på villkor i nivå med kollektivavtal samt krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner 
Här kan du ta del av uppdraget

Läs Upphandlingsmyndighetens remissvar på betänkandet

Senast uppdaterad:

Relaterad information