Vad säger lagen?

Så här säger Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i upphandlingsdokument med mera.

7 § Om en upphandlande myndighet anger miljöegenskaper i form av prestanda- eller funktionskrav enligt 3 §[1], får den använda detaljerade specifikationer, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för miljömärken, om

  1. Specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som skall upphandlas,
  2. Kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, och
  3. Märkena är tillgängliga för alla berörda parter.

Den upphandlande myndigheten får ange att varor eller tjänster som är försedda med ett sådant miljömärke skall antas motsvara de tekniska specifikationer som angetts i upphandlingsdokumentet men skall godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet.

Vad betyder det för mig som vill använda miljö- och hållbarhetsmärkning i min upphandling?

Lagtexten omfattar idag enbart miljömärken och nämner inte andra typer av hållbarhetsmärkningar som kan vara relevanta att hänvisa till i offentliga upphandlingar, till exempel Fair Trade, FSC, MSC. Utgångspunkten i nedanstående råd och tips är att dessa lagkrav även är lämpliga att tillämpa för andra hållbarhetsmärkningar (den så kallade Max Havelaar-domen från EG-domstolen, gör det tydligt att man kan hänvisa till sociala märkningar) samt att de allmänna principerna om diskriminering, proportionalitet, transparens, likabehandling och ömsesidigt erkännande ska uppfyllas.

Ny svensk lag från 2016

Nya direktivsbestämmelser trädde i kraft i april 2014 och kommer att implementeras i svensk lagstiftning under våren 2016. Den nya lagen säger att upphandlande myndigheter får kräva ett särskilt märke som bevismedel för att föremålet för upphandling motsvarar de egenskaper som krävs under förutsättning att:

  • kraven endast rör kriterier kopplade till kontraktsföremålet och är lämpliga för att definiera dess egenskaper
  • kraven är objektivt kontrollerbara, icke-diskriminerande (ersätter alltså kraven på vetenskaplighet)
  • kraven har antagits i ett öppet förfarande där samtliga berörda parter kan delta och är tillgängliga för alla berörda parter
  • märkena är kontrollerade av en tredje part
  • om upphandlande myndighet inte kräver alla krav som följer av märket ska den ange vilka kriterier som avses. Upphandlande myndighet ska även godta alla märken som uppfyller likvärdiga märkeskrav
  • om en ekonomisk aktör inte hade möjlighet att få tillgång till det specifika märket inom de berörda tidsfristerna ska andra lämpliga bevismedel godtas, exempelvis teknisk dokumentation.

[1] 3 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven skall vara så utformade att föremålet för upphandlingen klart framgår. En upphandlande myndighet får hänvisa till de tekniska specifikationerna enligtigt 2 § som ett sätt för leverantören att visa att de uppställda prestanda- eller funktionskraven enligtigt första stycket är uppfyllda. En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna genom hänvisning till specifikationerna enligtigt 2 § i fråga om vissa egenskaper och till prestanda- eller funktionskraven enligtigt första stycket i fråga om andra egenskaper.

Senast uppdaterad: