Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har för 2017 och som vi ska redovisa till regeringen.

Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten att främja innovation i upphandlingar genom tidig dialog

Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag (1,5 Mb) att genomföra en satsning avseende stöd till upphandlande myndigheter och enheter, med fokus på hur dessa genom tidig dialog med marknaden kan främja innovation i upphandlingar. Därmed ökar förutsättningarna för att bättre lösningar upphandlas och att nya lösningar som redan finns eller kan tas fram av marknaden inte utestängs. I uppdraget kan ingå att ge stöd i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till uppföljning och utvärdering.

En redovisning av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) årligen genom myndighetens årsredovisning.

Uppdrag om webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Medlingsinstitutet, Migrationsverket, Skatteverket, Svenska institutet, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Tillväxtverket och Upphandlingsmyndigheten att, utifrån sina respektive uppdrag, analysera och lämna ett gemensamt förslag hur webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige kan samordnas och utformas på ett lättillgängligt sätt.

Information som ska beaktas i uppdraget är regelverk om arbetsrätt och arbetsmiljö, migration, skatterätt, socialförsäkringssystemet, upphandling, utstationering och eventuell annan information de deltagande myndigheterna finner relevant. Även övergripande information om den svenska arbetsmarknadsmodellen och om den svenska arbetsmarknaden är relevant.

Arbetsmiljöverket ska senast den 31 januari 2017 lämna en slutrapport till Regeringskansliet.

Uppdrag avseende nationell upphandlingsstrategi

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag (1,2 Mb) att verka för att genomföra och följa upp en nationell upphandlingsstrategi. Det innebär bland annat att Upphandlingsmyndigheten ska informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter om hur strategin kan realiseras.

Upphandlingsmyndigheten får även i uppdrag att följa upp hur
upphandlingsstrategin har påverkat upphandlande myndigheters och enheters inköpsarbete samt vilka övriga effekter som kan påvisas med anledning av strategin.

Upphandlingsmyndigheten ska senast den 30 september 2017 lämna en redogörelse för uppföljningen av den nationella upphandlingsstrategin till regeringen (Finansdepartementet). Myndigheten ska då särskilt redovisa hur de statliga myndigheterna gått tillväga för att genomföra strategin.

Uppdrag om offentlig avtalssamverkan

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag (1 Mb) att analysera undantaget från upphandlingsreglerna vid samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter avseende möjligheterna till avtalssamverkan samt analysera möjligheten för inköpscentraler att bedriva grossistverksamhet. Upphandlingsmyndigheten ska vid sin analys utgå ifrån behoven hos kommuner och landsting.

I uppdraget ingår att ge vägledning till upphandlande myndigheter om tillämpningen av den ovanstående regleringen. Uppdraget omfattar inte att göra några bedömningar om kommunalrättsliga frågor såsom omfattningen av de kommunala befogenheterna.

Upphandlingsmyndigheten ska löpande informera regeringen (Finansdepartementet) om arbetets fortskridande. Myndigheten ska vidare föra en löpande dialog med Statskontoret under uppdragets slutförande. Upphandlingsmyndigheten ska under arbetets gång även inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 16 mars 2017.

Uppdrag att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag (590 kB) att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster hos upphandlande myndigheter och enheter samt hos leverantörer. Insatserna ska fokusera på att ge en målgruppsanpassad kompetensutveckling och informationsspridning, bland annat i form av branschdialoger och information om goda exempel på området.

En delredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska lämnas senast den 28 februari 2018 och en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepanementet) senast den 28 februari 2019.

Senast uppdaterad:

Relaterad information