Remissvar

Regeringen ger uppdrag både löpande och under året i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här hittar du våra remissvar till regeringen.

Beteckning Titel Datum
UHM/2017-0224 Promemoria: Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 2017-11-27
UHM/2017-0229 Följdändringar till ny förvaltningslag (DS 2017:42) 2017-11-27
UHM/2017-0163 Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter. Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag 2017-09-08
UHM/2017-0167 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige 2017-10-18
UHM/2017-0173 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling 2017-09-29
UHM/2017-0168 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning 2017-10-05
UHM/2017-0179 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet- och ansvarsfrågor och samordning 2017-09-22
UHM/2017-0162 Departementspromemorian Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen 2017-09-20
UHM/2017-0142 Betänkande  - Kvalitet i välfärden 2017-09-11
UHM/2017-0113 Betänkande Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi 2017-06-16
UHM/2017-0101 Promemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre Ds 2017:12 2017-06-30
UHM/2017-0052 Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket  2017-03-31
UHM/2017-0037 Slutbetänkande från Landsbygdskommittén för Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt & välfärd 2017-03-22
UHM/2016-0240 Betänkande: Ordning och reda i välfärden 2017-02-21
UHM/2016-0167 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård 2016-11-23
UHM/ 2016-0152 Slutbetänkande av utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2016-11-10
UHM/2016-0166 Betänkande Driftsformer för universitetssjukhus 2016-10-25
UHM/2016-0133 Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige  2016-10-14
UHM/2016-0116-004 Planprocessutredningen - Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande 2016-09-29
UHM/2016-0090-004 Betänkandet Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd 2016-09-02
UHM/2016-0072-00 Betänkande - Palett för ett stärkt civilsamhälle 2016-07-11
UHM/2016-0064 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering 2016-06-27
UHM/2016-0065-004 Remiss av delbetänkande från Miljörådsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål 2016-05-27
UHM/ 2016-0038-003 Digitaliseringens transformerande kraftvägval för framtiden 2016-05-17
UHM/2016-0033-004 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs 2016-05-11
UHM/2016-0063 Förslag till ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (KOM) 2016 128 Final 2016-04-29
UHM/2016-0060 Betänkande SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design 2016-04-22
UHM/2016-0049-007 Förslag till direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 2016-04-13
UHM/2016-0032-003 Yttrande om utkast till lagrådsremiss miljö- sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling 2016-03-21
UHM/2016-0015-00 Utkast till lagrådsremiss Upphandling av viss kollektivtrafik 2016-03-18
UHM/2016-0029-004 Remittering av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys 2016-03-07
UHM/2016-0031-005 Yttrande över delbetäkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning 2016-02-29
UHM/2015-0161 Yttrande om cirkulär ekonomi 2016-02-11
UHM/2015-0048 Yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval 2016-02-04
UHM/2015-0149 En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag 2015-12-18
UHM/2015-0136 Promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling 2015-12-18
UHM/2015-110  Remissvar till En förvaltning som håller ihop   2015-12-14
 UHM/2015-371 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2015-12-03
 UHM/2015-0153 Yttrande finansdepartementet promemoria om interimistiska beslut 2015-12-01
 UHM/2015-124 Yttrande över betänkandet En kommunallag för framtiden 2015-10-28

Senast uppdaterad:

Relaterad information