Skriftlig dialog

Du kan också använda dig av skriftliga metoder för dialog eller kombinera dem med muntlig dialog.

Request for information

En RFI (Request For Information) lämpar sig bäst när man är någorlunda orienterad på området man ska upphandla och har tydligt formulerade frågeställningar som man vill ha svar på. Det underlag som kommer in kan annars bli mycket spretigt och svårt att använda.

Frågorna kan vara antingen av generell eller mer specifik natur, men dialogen kommer av naturliga skäl att kretsa kring de ämnen man har frågat om. En RFI bör publiceras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas och/eller på myndighetens hemsida.Utifrån de svar som inkommit i en RFI kan man också välja att senare bjuda in vissa leverantörer till muntlig dialog om man finner att man behöver mer information om specifika frågor.

Extern remiss

Metoden extern remiss är än mer specifik till sin natur. Vid extern remiss publicerar man ett ”förslag” till upphandlingsdokument, ett preliminärt upphandlingsdokument, och låter leverantörer inom en begränsad tid komma med synpunkter på specifika krav och avtalsvillkor. Av naturliga skäl är detta en metod som endast kan användas ganska sent i det förberedande arbetet eftersom det kräver att man i princip är klar med utformningen av upphandlingsdokumentet, även om de svar som kommer in kan leda till förändringar. Som med flera av de övriga dialogformerna är det av största vikt att fundera över resursåtgången för den som svarar. Innebär den förbättrade dialogen i praktiken att flera leverantörer, kanske mindre företag, inte kommer att kunna svara på grund av bristande resurser? Gör en klok bedömning utifrån hur marknaden ser ut!  

Senast uppdaterad:

Relaterad information