Energikrav i offentlig sektor

Regering och riksdag har uppmanat offentliga myndigheter att föregå med gott exempel och upphandla energieffektiva produkter. Även EU-kommissionen rekommenderar energikrav vid offentlig upphandling för att stimulera utvecklingen av mer energieffektiva produkter, men också för att hushålla med offentliga medel.

Energieffektiva myndigheter

Energimyndigheten samordnar på uppdrag från regeringen arbetet med energieffektiva åtgärder för myndigheter. Sedan 15 juli 2014 finns en ny förordning för myndigheternas inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Den ersätter tidigare förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter.

Myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Enligt Energieffektiviseringsdirektivet (Förordning (2014:480) om myndigheternas inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader) ska statliga myndigheter endast köpa produkter, tjänster och byggnader med hög energieffektivitetsprestanda, förutsatt att detta är förenligt med kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk lämplighet samt tillräcklig konkurrens.

I bilaga III till direktivet preciseras vilka typer av produkter som avses och vilka prestandanivåer som ska krävas. Detta görs genom referens till kriterier som etablerats genom EU-lagstiftning på området, däribland energimärkningsdirektivet (2010/30/EU), Energy-starförordningen (2006/1005/EG), däckmärkningsförordningen (1222/2009), ekodesigndirektivet (2009/125/EG) och direktivet (2010/31/EU) om byggnaders energiprestanda.

Förordning 2014:480 om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Energieffektiva inköp för kommuner och landsting

Kommunernas och landstingens upphandlingar och inköp regleras inte i en förordning, men de förväntas upphandla energieffektiva produkter och tjänster. Detta motiveras av att det är ett sätt att uppnå de egna miljömålen samt för att Sverige ska kunna uppnå de åtaganden som vi har gentemot EU.

Senast uppdaterad:

Relaterad information