Upphandla energieffektiv belysning

Denna sida sammanfattar det stöd som Upphandlingsmyndigheten erbjuder kring upphandling av energieffektiv offentlig belysning.

Vägledning för upphandling av hållbar belysning

Som stöd i processen att upphandla hållbar och energieffektiv belysning – från projektering till entreprenad – har vi tagit fram vägledningar för upphandling av inomhusbelysning respektive utomhusbelysning.

Vägledningarna kan användas som ett stöd inför planeringen av en upphandling och ger en överblick över vad som är viktigt att tänka på.

Beräkning av livscykelkostnader

En LCC-beräkning beskriver den totala kostnaden för att använda en produkt eller ett system under hela dess livslängd eller nyttjandetid. Vid inköp av belysning med tillhörande system som kräver energi gäller det att inte bara jämföra inköpspriser. Faktorer som energikostnad och underhåll under livslängden är vanligtvis mer avgörande för den totala kostnadsbilden än själva investeringen. LCC kan med fördel tillämpas vid anbudsutvärdering där kostnaden ligger till grund för tilldelning i stället för inköpspriset.

LCC-verktygen kan även användas i behovsanalysen inför en upphandling. Beställaren kan testa olika föreslagna belysningslösningar, exempelvis med och utan styrning. En jämförelse med befintlig anläggning kan göras och är ett sätt att synliggöra den befintliga anläggningens kostnads- och miljöpåverkan. Kalkylen kan även testas med olika scenarier för energiprisökning.

LCC-verktygen består av kalkylblad med instruktioner där LCC-beräkningen utförs med standardiserade parametrar. Kalkylerna är baserade på nuvärdesmetoden för att kunna omräkna framtida kostnader till dagens värde. I resultatfliken får man en grafisk översikt över beräkningens resultat och kan enkelt jämföra de olika produktlösningarna. I verktygen finns också möjlighet att redovisa energibesparingens klimatpåverkan. LCC-kalkylerna finns även översatta till engelska.

LCC-kalkyl för utomhusbelysning (2016)
LCC-kalkyl för inomhusbelysning (2016)

Hållbarhetskriterier

Hållbarhetskriterier för upphandling av energieffektiv belysning finns framtagna inom områdena:

Genom att använda de färdigformulerade kraven ställer du på ett enkelt sätt relevanta energi-och miljökrav för din belysningsanläggning. Kraven är avstämda och förankrade hos respektive bransch samt berörda myndigheter och intresseorganisationer. De tar hänsyn till EU:s gällande ekodesign- och energimärkningsförordningar och är avstämda gentemot upphandlingslagarna LOU (2016:1145) och LUF (2016:1146). Det finns även möjlighet att använda sig av miljökriterier vid upphandling av koncessioner enligt LUK (2016:1147).

Kriterierna är kopplade till relevanta rubriker i AMA-systemet. De finns även översatta till engelska. Kriterierna finns att se och ladda ner via Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek eller via länkarna ovan.

Senast uppdaterad:

Relaterad information