• Vindkraft_turkos_topp.jpg

Innovation i upphandling

Innovationer är nyskapande och bärkraftiga lösningar som kommer till praktisk användning och nytta. Det kan handla om en ny eller förbättrad vara, tjänst eller process, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer.

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar istället om avsikten: att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Offentlig verksamhet har behov av varor, tjänster och byggentreprenader för att kunna producera och erbjuda samhällsservice till medborgarna. Vanligtvis används offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader för att tillgodose dessa behov. Ibland kan marknaden dock inte möta behoven på ett ändamålsenligt sätt; lösningar är inte tillräckligt effektiva, har för låg kvalitet, är för dyra, eller saknas helt. I sådana fall finns anledning att uppmuntra till innovation i en upphandling.

Den nationella innovationsstrategin

Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga offentliga utredningen Innovationsupphandling och definieras i Den nationella innovationsstrategin  (SOU 2010:56, Regeringskansliet 2010, och N2012.27, Regeringskansliet 2012) som:

"Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer."

Innovationsupphandling utgör inte en särskild metod, förfarande eller liknande. Det rör sig snarare om ett formaliserat sätt att främja utveckling i och genom en offentlig upphandling. Därmed följer innovationsupphandling samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter. Förutsättningarna är därför inte annorlunda men vissa aspekter kan behöva betonas särskilt.

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg

Genom att upphandla, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas till våra medborgare. Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att premiera nytänkande, utveckling och för att åstadkomma en sådan långsiktig utveckling.

Innovationsupphandling kan bidra till att skattemedel används effektivt genom att innovativa lösningar främjas vid offentlig upphandling. På så sätt kan samhälleliga utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag främjas.

Innovationsupphandling kan exempelvis användas när en upphandlande myndighet eller enhet har:

  • behov som kan tillgodoses av marknaden, men där leverantörer har idéer om förbättringar och alternativa lösningar,
  • behov av lösningar som är nära eller nya på marknaden, där den upphandlande myndigheten eller enheten agerar som första kund, eller
  • behov av lösningar som är långt från marknaden, där det krävs utveckling och kanske till och med forskning för att leverantörerna ska få fram en ny lösning.

Vi samverkar med Vinnova

Upphandlingsmyndigheten samverkar med VINNOVA rörande innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter på ett lätt och effektivt sätt ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Samarbetet handlar bland annat om spridning av kunskap om innovationsupphandling och om att stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet.

Upphandlingsmyndighetens övertygelse är att ett organiserat samarbete myndigheterna emellan är det bästa sättet att både utföra sina uppdrag och nå sina respektive mål avseende innovationsupphandling och innovationskraft i offentlig verksamhet.

  • Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling, inom ramen för den upphandlingsstödjande verksamheten
  • Vinnova arbetar med att öka innovationskraften i offentlig verksamhet genom att stimulera användandet, efterfrågan och spridningen av innovation som möter verksamheternas behov. Det innebär bland annat att stödja behovsidentifieringsprocesser i offentliga verksamheter, samt att tillhandahålla finansieringsmöjligheter till projekt som kan leda till upphandling av innovation.

Till Vinnovas information om innovationsupphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information