Kemikalier

Skapa en giftfri miljö genom att välja produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Giftfri miljö ett av Sveriges miljömål

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö. Målet innebär att senast år 2020 ska ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

En del i arbetet med att nå detta miljömål är Kemikalieinspektionens arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag. Där framgår bland annat vikten av att stärka miljö- och hälsoaspekterna i den offentliga upphandlingen genom att kemikaliekrav införs.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kemikaliekrav

Våra färdigformulerade kemikaliekrav bygger på försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. Kraven innebär antingen en begränsning av vissa ämnen eller ämnesgrupper i både varor och kemiska produkter eller att ämnen med vissa egenskaper inte får finnas i produkten.

Målet med vårt kemikaliearbete är att bidra till att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö.

Läs vår broschyr om kemikaliekrav i upphandling

Produktgrupper med kemikaliekrav

Du hittar kemikaliekraven enklast genom att göra en sökning på "Giftfri miljö" i vår miljömålssök

Kraven finns för följande produktområden:

  • IT och telekom
  • Bygg och fastighet
  • Städ och kemikalier
  • Fordon och transport
  • Kontor och textil
  • Livsmedel och måltidstjänster
  • Sjukvård och omsorg
  • Kravpaket giftfri förskola

Senast uppdaterad:

Relaterad information