LCC i inköpsprocessen

Livscykelkostnadsperspektivet kan användas på flera olika sätt i anskaffnings-processen.

  • I behovsanalysen

I förarbetet inför en upphandling kan LCC användas för att få en översikt av affärens förväntade totala kostnader under hela avtalsperioden. Detta innebär enbättre kontroll över organisationens investeringar.

  • I upphandlingsdokumenten

I upphandlingsdokumenten kan LCC-beräkningar användas som ett tilldelningskriterium vid upphandling av produkt eller tjänst med förväntad hög kostnad för drift och underhåll.

  • I anbudsutvärderingen

I en anbudsutvärdering kan LCC-resultatet vara en del av bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

  • I uppföljningen

I uppföljning under kontraktsperioden kan man kontrollera att de faktiska kostnaderna överensstämmer med det som angivits i det vinnande anbudet. Kontraktsvillkor gällande kompensationer eller liknande bör skrivas in i upphandlingsdokumenten. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information