Avfallshantering

Om det finns möjlighet att källsortera avfall från offentliga kök kan stora miljövinster göras. Energi från återvunna skal och matrester kan exempelvis användas till produktion av biogas.

Många kommuner arbetar med att tillvarata resurser ur avloppsslam och matavfall t.ex. genom att producera biogas tillverkad egen regi eller tillsammans med företag i regionen.

I Linköping används rötat matavfall för att driva stadens bussar för att nå ett steg på vägen mot ett hållbart samhälle. Kommunen utnyttjar avfall från storkök och restauranger för tillverkning av fordonsbränslet biogas. Det har gett mindre mängder avfall och låter ändliga resurser gå in i kretsloppet igen. Läs mer om detta görs i din kommun på kommunens hemsida.

Naturvårdsverket har under God bebyggd miljö satt upp delmål om avfall som inkluderar att ”Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling.

Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling.” och i den nya nationella avfallsplanen som nu tas fram återfinns resurshushållning i livsmedelskedjan och hushållsavfall som förslag till prioriterade områden.

Läs om strategier och avfallsmål hos Naturvårdsverket
Läs om miljösmarta lösningar för avfallet på JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Förebyggande av avfall för kommuner
Läs om de nationella miljömålen på Miljömålsportalen

Senast uppdaterad: