Goda råd för hållbar upphandling

Det är mycket att tänka på vid hållbar upphandling av livsmedel.

För att komma så nära miljömålen som möjligt är det många faktorer som ska beaktas. Såsom hur små företag kan attraheras att lägga anbud, hur anbudsläggarna bedriver sitt miljöarbete, hur transporterna ser ut och hur djurhållningen är hos producenten vars vara offereras.

Ofta hänger etik, miljö och hälsa samman; En miljömärkt vara innehåller inga rester av gifter som konsumenten kan få i sig, inte heller har naturen eller den människa som arbetat i produktionen med varan skadats i framställningen.

Många vittnar om att djur som fått växa upp i sin egen takt, gått ute i friska luften och blivit väl omhändertagna ger ett mer välsmakande kött.

Som upphandlare har du ett ansvar, och med kunskap i ryggen är det inte svårt att vara en förebild. De mer generella och övergripande råden om till exempel samarbete och att följa policys och regelverk finns bland annat under rubriken upphandla livsmedel

Samordning ger resultat

En viktig framgångsfaktor är att se hela upphandlings\-arbetet som en gemensam process som är nog så svår även om hela beställar\-organisationen i kommunen strävar mot samma mål i sin upphandling.

Samarbete och samsyn mellan de som fattar beslut och de som ska omsätta besluten i praktiken är mycket viktig. Aktivt samarbete fungerar även bättre än tankeöverföring.

De politiska beslutsfattarna har många intressen som ska vägas samman för att uppfylla kommunens uppdrag. Det är viktigt att upphandlare och beställare får rätt verktyg för att handla i enlighet med de politiska målsättningarna för t.ex. kvalitet, miljö och djurskydd.

Det finns även en leverantörssida som ska svara upp mot de ställda kraven – om det inte finns leverantörer som kan offerera och sedan leverera mot kraven så finns ju ingen affär. Leverantörssidans leveransprocess är även den beroende av den egna organisationens interna förutsättningar. Enda sättet att förstå varandra i en gemensam relation en ömsesidig tydlighet i dialogen.

Ett exempel där samordning direkt kan påverka livsmedlets klimatpåverkan är transporten. Se därför över om det finns möjlighet till att etablera en samordnad distribution av olika livsmedelsgrupper. Genom att separera transporter ur en livsmedelsupphandling har du chans till att få fler, lokala och mindre företag att leverera om de går ihop i logistikfrågan. Att transporter kan samordnas och köras ut från en gemensam central underlättar både för klimat och för ekonomi.

Läs mer om samordnade transporter

Senast uppdaterad: