Politiker vill ställa krav

Det finns en stor enighet bland politikerna om att livsmedelsupphandling i offentlig verksamhet är en prioriterad fråga. Hållbar livsmedelskonsumtion och produktion ses som viktigt. Och satsningen på Sverige – det nya Matlandet är ett steg på vägen mot ett hållbarare samhälle.

Vad tycker partierna om att stärka möjligheterna till att ställa miljö- och djurskyddskrav inom offentlig upphandling?

Inför valet 2010 har Sveriges Konsumenter skickat ut en enkät till samtliga riksdagspartier med frågor som rör olika konsumentpolitiska områden. Syftet var att sammanställa var de olika partierna ställer sig i dessa frågor och att ta reda på hur de planerar föra sin politik på konsumentområdet i framtiden.

Partierna har bland annat svarat på frågorna:

  • Vad tänker ert parti göra för en mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel?
  • Vill ert parti förstärka möjligheterna att ställa miljö-, hälso-, etik- och djurskyddskrav i offentlig upphandling för skolor, sjukhus och äldreomsorg?

Sveriges Konsumenter sammanfattar svaren på första frågan så här:

Partierna uppvisar generellt en hög ambitionsnivå för hållbar livsmedelskonsumtion och produktion, även om det är tydligt att partierna uppfattat frågan på olika sätt. Gemensamt för partierna är att de på olika sätt vill stärka konsumentens möjlighet att agera hållbart samt att djurskyddsfrågorna är prioriterade.

Och så här på fråga två:

Så gott som alla politiska partier menar att möjligheterna i LOU redan finns, men att kompetensen och kunskapen måste öka bland dem som gör upphandlingarna. Centerpartiet vill däremot att samtliga varor och tjänster ska omfattas av konsumentskydd.

Mer information i enkäten

Senast uppdaterad: