Certifierings­system och livsmedels­standarder

Kvalitetssäkring i livsmedels­produktionen är viktigt för att förhindra att problem uppstår.

Kraven på livsmedelsproduktionen att leverera säkra råvaror med jämn och hög kvalitet producerade med respekt för miljön och djurens välbefinnande blir allt viktigare.

Ett certifieringssystem kan hantera de krav som ställs på produktionen från myndigheter, marknaden och andra intressenter. Det kan även vara ett medel för livsmedelsföretagen att vara säkra på att deras produkter uppfyller de krav som ställs från olika håll.

Många företag inom livsmedelsområdet bedriver ett omfattande arbete för hållbar utveckling via egna miljö- och kvalitetsprogram, men utan att vara certifierade av olika anledningar.

De grundläggande principerna för offentlig upphandling, framförallt principerna om likabehandling och icke-diskriminering, förutsätter dock mer eller mindre att det finns system för kontroll och verifiering av olika krav.

Olika typer av certifieringar

De flesta standarder och certifieringar omfattar kvalitets-, säkerhets-, och/eller miljöaspekter. Utöver detta finns det standarder som även beaktar sociala faktorer, som exempelvis arbetsmiljö och hållbar utveckling. I Upphandlingsmyndighetens livsmedelskriterier förekommer i viss utsträckning hänvisning till sådana system, exempelvis i kriteriedokumentet för kaffe-, te- och kakaoproduktion. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information