Ekologiskt

EU-ekologisk produktion bygger på en EU-förordning, 834/2007. Den bestämmer hur man får odla vegetabilier och föda upp djur inom EUs medlemsstater. Kravekologiskt bygger på EU-ekologisk produktion men går längre.

Den ekologiska produktionen utmärker sig mot konventionell produktion på tre sätt:

1) vilka bekämpningsmetoder för skadegörare och ogräs som får användas
2) hur näringstillförseln till grödorna säkerställs
3) att djurens välfärd beaktas i produktionen.

Men det betyder inte att svensk lagstiftning uppfylls. Exempel på att det är EU-ekologiskt innebär till exempel att det är tillåtet att näbbtrimma kycklingar inom värphöns och föräldragenerationen för slaktkycklingar. Inom konventionell produktion i Sverige är det inte tillåtet med näbbtrimning. I Sverige får man inte heller använda nosring på gris.  

Skillnad EU-ekologiskt och KRAV-ekologiskt

Ekologiska regelverket regleras i förordning (834/2007) och reglerna är gemensamma inom EU. Detta produktsegment är att betrakta som ett eget segment. Detta innebär inte att någon nationell lagstiftning uppfylls utan de regler som uppfylls är de som bestäms av förordningen. Detta innebär att EU-ekologiskt inte uppfyller svenska lagstiftning.  

Gris

http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/skillnader-grisproduktion-krav-eu.pdf

Kyckling

http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/skillnader-slaktkycklingproduktion-krav-eu_.pdf

Nötkreatur

http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/skillnader-notkottsproduktion-krav-eu.pdf

Ägg

http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/skillnader-aggproduktionkrav-eu.pdf

EU-ekologiska förordningen under revidering

Ny EU-ekologisk förordning kommer 2016. EU-kommissionen publicerade ett nytt förslag till EU-förordning för ekologisk produktion den 24 mars 2014. Jordbruksverket och Livsmedelverket bistår Landsbygdsdepartementet framför Sveriges ståndpunkter i de förhandlingar om förslaget som nu pågår.

Kommissionen har sett över vilka sakförhållanden och problem som finns med det nuvarande regelverket för ekologisk produktion. Man har efter denna analys skrivit en handlingsplan, ett förslag till ny förordning och en omfattande konsekvensanalys. Det råder en fyrfaldig ökning på efterfrågan av ekologiska produkter, men bara en fördubbling av den certifierade arealen. Kommissionen har sett att det finns hinder för utvecklingen i EU, det råder en risk för att konsumenters förtroende ska förloras och det kan uppstå orättvis konkurrens, som leder till störning på den interna marknaden. Det finns också svagheter i kontrollen, lagstiftningen är komplex och det råder en hög administrativ börda. Några områden där förenkling föreslås är: produktionsregler, riskbaserad kontroll, överensstämmelse och inte bara likvärdighet i handeln med tredjeland.

Slutsatsen av detta är att den existerande policyn för ekologisk produktion och lagstiftning inte erbjuder en lämplig utgångspunkt för en uthållig utveckling av ekologisk produktion. Det är detta som kommissionen nu vill komma till rätta med.

Kommissionens förslag ska hanteras parallellt av Rådet och EU-parlamentet. Det är oklart när den nya förordningen kommer att antas.

I Rådet analyseras kommissionens förslag på rådsarbetsgruppsmöten, där Landsbygdsdepartementet De beaktar synpunkterna i den här remissen. Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar också. Diskussionerna i Rådsarbetsgrupperna kan leda fram till ett modifierat förslag som sedan beslutas i Rådet (EU:s jordbruksministrar). 

Hur den kommande ekologiska förordningen påverkar utbud och efterfrågan samt den offentliga marknaden är för tidigt att säga men Upphandlingsmyndigheten bevakar frågan gällande ekologiska kriterier och den offentliga marknaden.  

Det finns även en avancerad ekologisk nivå och detta kriterium resulterar i produkter som uppfyller den EU-ekologiska förordningen och ytterligare beskrivna miljö- och djurskyddskrav. Inom den avancerade ekologiska produktionen i Sverige uppföljer produktion djurskyddslagstiftningen i Sverige samt regelverket för KRAV. Produktionen certifieras av en oberoende tredjepart. Certifieringen underlättar uppföljningen betydligt. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information