Mervärden i svensk mjölkproduktion

Mjölkproduktion finns i 250 av landets 290 kommuner. Utöver mervärdena har den svenska mjölkproduktionen också stor betydelse för en levande landsbygd, arbetstillfällen och för företagande i andra jordbruksnära verksamheter.

Det finns en potential för branschen att öka förädlingen och marknadsföringen av unika produkter som bygger på råvaror med svenska mervärden, 

Jordbruksverket sammanfattar några av de främsta mervärdena i den svenska mjölkproduktionen i följande punkter:

• Lägre användning av antibiotika och färre resistenta bakterier jämfört med andra länder.
• Svenska mjölkkor och kalvar är friska. De är exempelvis fria från paratuberkulos och dödligheten hos kalvar är låg.
• Svenska mjölkkor har en god djurvälfärd och får beta på sommaren.
• Svenska djur bedövas vid slakt och får transporteras max åtta timmar till slakt.
• Svensk mjölkproduktion bidrar till miljömålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.
• Kvigor och stutar från mjölkproduktionen bidrar till att bevara artrika naturbetesmarker genom sitt betande.
• Genom att åkermarken producerar foder hålls landskapet öppet.
• Den svenska mjölkens klimatpåverkan är 44 procent lägre per kilo än det globala genomsnittet.
• Svenska mjölkproducenter arbetar aktivt för att minska övergödningen och för en säker hantering av växtskyddsmedel.

Senast uppdaterad:

Relaterad information