Kost- och livsmedelspolicy

För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitetskrav, miljökrav och djurskyddskrav på livsmedel är det viktigt att det finns ett politiskt stöd för att upphandla dessa produkter.

Upphandlande myndigheter bör mot bakgrund av detta överväga att anta en upphandlingspolicy, och om en sådan finns kan det vara en god idé att komplettera denna med en kost- och livsmedelspolicy som särskilt fokuserar på upphandling av livsmedel.

En kost- och livsmedelspolicy bör innehålla vilka utgångspunkter som ska gälla vid upphandlingar av livsmedel.

Målsättning om ekologiska livsmedel

Regeringen hade som mål för ekologiska livsmedel att dessa skulle uppgå till 25 procent av den offentliga maten 2010. Regeringen ser under 2012 över målen för de kommande åren för ekologisk produktion. Jordbruksverket har fått i uppdrag att analysera behov och utformning av nya mål för ekologisk produktion i det kommande landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Målsättning om inköp av ekologiska livsmedel bör ingå i kost-/livsmedelspolicyn. I denna kan den upphandlande myndigheten sätta upp politiska mål och egna eventuella mål om hur stor andel det ekologiska sortimentet ska uppgå till.

Uppföljning och kontroll

Alla krav som ställs i en upphandling ska kunna verifieras och följas upp. Hur uppföljningen ska gå till ska framgå av upphandlingsdokumenten. Det är även en god idé att kost-/livsmedelspolicyn behandlar uppföljningen och hur den avses att gå till (omfattning och inriktning och så vidare).

Detta underlättar både för upphandlaren och för leverantören som på så sätt får lättare att förutse hur uppföljningen kommer att gå till. Behandlas uppföljning redan i en överliggande policy undviks att krav ställs som inte går att följa upp eller som medför stora övervakningskostnader.

Information kring livsmedelsupphandlingar

En kost-/livsmedelspolicy kan innehålla bestämmelser om att den upphandlande myndigheten avser att i god tid informera leverantörer om vilka miljö- och kvalitetskrav som kommer att ställas i kommande livsmedelsupphandlingar.

På så sätt ökar transparensen i upphandlingarna och leverantörerna har bättre förutsättningar för att kunna anpassa sina produkter till kraven och därmed kunna lämna anbud i kommande upphandlingar. Detta är viktigt, inte minst för mindre lokala företag.

Tänk på att:

  • Din organisation sätter själva upp riktlinjer för er livsmedelspolicy, det finns inga generella mallar för hur de ska se ut.
  • Den stora fördelen med en policy för livsmedel är att vägen mot miljö- och kvalitetsmålen blir tydlig, samt att uppföljning förenklas då man har ett dokument att hela tiden gå tillbaka till.

Senast uppdaterad:

Relaterad information