Strategi

Här får du veta hur ni kan förbereda er inför en kommande upphandling. Med grundliga förberedelser ökar chanserna till en lyckad upphandling. Här handlar det bland annat om att analysera marknaden och definiera den upphandlande myndighetens faktiska behov.

Det är viktigt att känna till vilka förutsättningarna är för att göra inköp inom just sin egen organisation. Ta därför reda på om det finns någon intern upphandlingspolicy eller andra internt antagna regler för inköp. Rätten till inköp kan även utgå från till exempel myndighetens delegationsordning.

Kompetens hos den upphandlande myndigheten

Se till att ha rätt kompetens inom upphandlingsområdet och var lyhörd för motpartens arbetssituation och villkor. På så sätt kan du förbättra den egna insatsen i upphandlingsarbetet – och gynna den goda affären.

En lyckad upphandling förutsätter  

  • en kvalificerad och tydlig beställarorganisation
  • professionella upphandlare som arbetar nära beställarna
  • avsatta resurser för projektstyrning och avtalsuppföljning.

I de fall det finns ett ramavtal att följa gäller det att säkerställa rätt utbildning och kompetens hos de medarbetare som gör enskilda avrop och beställningar. Här gäller det exempelvis att kommunicera myndighetens värderingar och behov internt och externt samt bevaka att alla medarbetare faktiskt följer ramavtalet.

Upphandlingslagarna innehåller krav på både myndigheten och leverantören. Därför är det viktigt att följa utvecklingen med lagändringar och ny rättspraxis. Ändringarna kan innebära förenklingar, men också nya krav på myndigheten om exempelvis annonsering, utvärdering, nya upphandlingsformer eller ändrade tröskelvärden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information