Samarbetsavtal

Enligt nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) kan två eller flera upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar ingå ett samarbetsavtal med varandra utan att föremålet för samarbetet behöver upphandlas.

Undantaget har utvecklats i EU-domstolens rättspraxis och kallas ibland för ”Hamburgundantaget” eller ”undantaget för horisontella samarbeten”.

I vilka fall kan detta undantag användas

För att undantaget ska vara tillämpligt ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda:

  • Avtalets mål ska vara att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan myndigheterna. Det betyder att en myndighet kan ansluta sig till ett redan pågående samarbete mellan andra myndigheter.
  • Avtalet ska säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandhålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål. Det måste alltså handla om en offentlig tjänst som är gemensam för myndigheterna för att undantaget ska kunna användas. Det ska enligt regeringen handla om en tjänst som myndigheterna har en offentligrättslig skyldighet att erbjuda. Enbart administrativa tjänster som exempelvis ekonomitjänster kan därför enligt regeringen inte upphandlas på detta sätt.
  • Samarbetet ska styras endast av överväganden som hänger samman med allmänintresset. Detta innebär att privata företag inte ska gynnas på något sätt av samarbetsavtal som dessa.
  • Slutligen får myndigheterna själva bara vara verksamma på den privata marknaden på området  med en andel som understiger 20 procent av marknaden.

Länkar

Regeringsuppdrag till Upphandlingsmyndigheten om offentlig avtalssamverkan

Lagtext

3 kap. 17-18 §§

Prop. 2015/16:195

s. 400-402

Senast uppdaterad:

Relaterad information