Statistik

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgick till drygt 634 miljarder kronor 2014. Detta motsvarade knappt en femtedel av BNP exklusive moms. Andelen har varit ungefär densamma sedan 2006. Totalt 18 345 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingsreglerna 2015.

Den vanligaste typen av upphandlande myndighet är kommuner. Över hälften av alla myndigheter som annonserade någon upphandling 2015 genomförde mellan en och fem upphandlingar. De flesta upphandlingar genomförs med förenklat förfarande och avtalen löper oftast upp till två år (inte inräknat möjligheter till förlängningar). I över hälften av alla upphandlingar används lägsta pris som tilldelningsgrund. Över hälften av alla upphandlingar får mellan noll och tre anbud. Av de anbud som lämnades 2015 ledde 43 procent till att kontrakt tecknades. Den vanligaste branschen att upphandla från är anläggningsarbete.

Drygt tre fjärdedelar av anbudsgivarna var mikroföretag eller små företag 2014. Stora företag utgjorde endast fyra procent av anbudsgivarna. Mikroföretag och små företag stod tillsammans för drygt hälften av de kontrakt som tecknades. Detta berodde inte på att en större andel av stora företags anbud ledde till kontrakt utan istället på att större företag var betydligt mer aktiva som anbudsgivare än mindre företag. Stora företag lämnade i genomsnitt 22,5 anbud vardera, att jämföra med 3,2 anbud för små företag och 2,0 anbud för mikroföretag.

38 procent av upphandlingarna styrdes av EU:s upphandlingsdirektiv 2015. Andelen direktivstyrda upphandlingar har ökat från 24 procent sedan 2009.

Användningen av ramavtal har ökat kraftigt de senaste åren. 36 procent av de upphandlingar som annonserades 2015 avsåg ramavtal.

En av tio annonserade upphandlingar avbröts utan att kontrakt tecknades 2015. Andelen upphandlingar som avbryts har ökat årligen från fem procent 2009.

Av de upphandlingar som annonserades 2015 blev 7,5 procent överprövade. Överprövningar är nästan dubbelt så vanliga vid direktivstyrda upphandlingar jämfört med upphandlingar som inte är direktivstyrda.

Läs vår senaste statistikrapport

Senast uppdaterad:

Relaterad information