Annonserade upphandlingar

Upphandlande myndigheter och enheter annonserade totalt 18 345 upphandlingar 2015. Antalet inkluderar annonserade upphandlingar både under och över tröskelvärdena. Däremot exkluderas till exempel direktupphandlingar, avrop från ramavtal, annonser enligt lagen om valfrihet och inköp som inte är upphandlingspliktiga.

Antalet annonserade upphandlingar var nästan identiskt med föregående år. Jämfört med 2013 annonserades betydligt färre upphandlingar 2014 och 2015. Orsaken till minskningen var sannolikt att direktupphandlingsgränsen höjdes 1 juli 2014 vilket innebär att färre upphandlingar behöver annonseras. Redan 2013 började dock antalet upphandlingar plana ut. Före detta ökade antalet årligen.

Antal annonserade upphandlingar, 2009–2015

Källa: Visma Commerce AB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2016

Offentlig upphandling kan ske genom flera olika förfaranden. Dessa bestämmer bland annat hur annonsering ska ske och vilka anbudsgivare som ska kunna delta. Den vanligaste typen av förfarande vid upphandling 2015 var förenklat förfarande som användes i 61 procent av alla annonserade upphandlingar. Näst vanligast var öppet förfarande som användes i 35 procent av alla upphandlingar. Övriga förfaranden användes i betydligt mindre utsträckning. Över tre fjärdedelar av de myndigheter som annonserade minst en upphandling använde sig enbart av förenklat eller öppet förfarande.

Annonserade upphandlingar efter förfarande 2015. 
Källa: Visma Commerce AB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2016

Tilldelningsgrunden avgör hur kontrakt tilldelas vid upphandling. Lägsta pris var vanligaste tilldelningsgrund 2015 och användes i 55 procent av alla upphandlingar. Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud användes i mindre utsträckning, knappt 45 procent. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information