Den nya miljöbilsdefinitionen

Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Regeringen har nu beslutat om en ny miljöbilsdefinition som börjar gälla den 1 juli 2020. Vad innebär den nya miljöbilsdefinitionen...

Viktigt att främja ökat idéburet deltagande i välfärden

Det är väsentligt att de svårigheter som idéburna aktörer upplever i samband med offentlig upphandling uppmärksammas och att upphandlande myndigheter har en kunskap och förståelse för de idéburna aktörernas förutsättningar. D...

Covid-19 ökar hållbarhetsriskerna i globala leveranskedjor

Covid-19-pandemin har lett till att hållbarhetsriskerna i globala leveranskedjor har ökat. Det gäller både vid produktion av produkter där efterfrågan har gått upp, men också inom områden där efterfrågan har minskat och...

Klargörande från EU-domstolen om samarbeten som är undantagna LOU

Frågan om vad upphandlande myndigheter får samarbeta om i så kallade Hamburgsamarbeten är omdiskuterad. Det handlar om vad samarbeten mellan upphandlande myndigheter som är undantagna lagen om offentlig upphandling (LOU) kan...

Utmanar tillsammans för innovativa gröna lösningar

Nordiska städer och kommuner har gått samman i en beställardialog om utsläppsfria leveranser av varor och tjänster. Målet är att tillsammans utmana marknaden för att få fram innovativa gröna lösningar inom området.