Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. I samverkan med Upphandlingsmyndigheten, och i samråd med andra aktörer, presenterar nu SMHI flera förslag som kan underlätta...

Gemensam beredning kan skapa enhetligare regler

Upphandlingsmyndigheten anser att förslag om nya regler vid upphandling av välfärdstjänster i första hand bör beredas gemensamt med utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt...

Ny kartläggning av etiskt ansvarsfull upphandling i Europa

Vår senaste uppdragsrapport ”Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe” redovisar bland annat hur upphandlande myndigheter och enheter i olika europeiska länder arbetar för att se till att krav på goda...

Klartecken för sysselsättning i offentlig upphandling

Nu har ESF-rådet gett klartecken till genomförandefasen av projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling. Det betyder att en nationell modell för sysselsättningskrav ska vara klar i slutet av 2019, berättar...

Det offentliga upphandlar för 642 miljarder

Press Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige var cirka 642 miljarder kronor 2015. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP. När idéburna organisationer deltar i upphandlingar vinner de oftare kontrakt än andra...