Upphandling är en mycket viktig komponent vid digitala investeringar

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på betänkandet "Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering". Myndigheten framhåller betydelsen av god framförhållning och planering i offentliga upphandlingar som handlar o...

Ny vägledning med rekommendationer vid upphandling till samhällsviktig verksamhet

I en ny vägledning ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stöd till kommuner och landsting som upphandlar varor och tjänster till samhällsvikti...

Pilotstudie för bättre inköpsstatistik

Under våren fick Upphandlingsmyndigheten ett nytt regeringsuppdrag. Vi ska genomföra en pilotstudie om vilka uppgifter om inköpsvärden som är lämpliga och möjliga att samla in som underlag för statistik. Syftet är att öka...

Statliga servicekontor möjliga utan upphandling

Press En statlig utredning föreslår att Statens servicecenter ska få ett fortsatt och utökat ansvar för statlig lokal service. I slutbetänkandet föreslås även att Försäkringskassan ska tillhandahålla den tekniska plattformen....

Påverka hållbarhetskriterierna för medicinteknisk utrustning

I oktober påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning. Arbetet görs tillsammans med en expertgrupp som är öppen för beställare, medicintekniska experter, leverantörer,...