Tillåtet att styra prissättningen i anbud

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare konstaterat att det inte är tillåtet med så kallade golvpriser som obligatoriskt krav i upphandlingar. Att styra hur leverantörerna prissätter sina anbud är dock tillåtet under...

Nya kriterier för hållbar upphandling av simhallar

Bad- och simanläggningar är komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. De kräver stora investeringar och har höga driftkostnader under lång tid. Därför är det mycket viktigt att de blir energieffektiva. Nu finns...

Möjligheter att ge statsstöd till regionala flygplatser under covid-19

Pausad flygtrafik medför att många regionala flygplatser får avsevärt minskade intäkter under covid-19 pandemin jämfört med ett normalår. För att regioner och kommuner ska kunna bidra till flygplatsernas finansiering i krisen...

Arbetet med riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor pausas under covid-19

Upphandlingsmyndigheten påbörjade i höstas ett arbete med att ta fram nya riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom olika yrkesgrupper. Vi har tyvärr fått pausa det arbetet med anledning av att avtalsrörelsen där nya...

Nytt regelverk skapar förutsättningar för bättre upphandlingsstatistik

Den 1 januari 2021 träder ett nytt regelverk för offentliga upphandlingar i kraft. Upphandlingsmyndigheten är i sitt remissvar positivt till flera av förslagen i regeringens promemoria. De uppgifter som kommer att samlas in ä...