Landstingen behöver överväga att dela upp kontrakt

Upphandlingsmyndigheten har svarat på Nya apoteksutredningens betänkande "Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.", SOU 2018:53. Utredningen har beskrivit ett antal problem som förekommer när det gäller...

Lika möjligheter för leverantörer att delta i den offentliga affären

En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens är ett mål i nationella upphandlingsstrategin. Upphandlingsmyndigheten har ett prioriterat uppdrag att öka leverantörsmångfald i offentliga upphandlingar. I linje m...

Offentliga upphandlingar en mångmiljardaffär

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2016 till 683 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten o...

Seminarieserie: Innovationsupphandling som möjliggör

Hur kan innovationsupphandling möjliggöra bättre lösningar för offentlig verksamhet och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag? Tillsammans med en rad samverkande organisationer genomför vi en seminarieserie om jus...

Hur inköp av välfärdstjänster genomförs är avgörande för medborgarna

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på huvudbetänkandet ”Med tillit växer handlingsutrymmet” och delbetänkande ”En lärande tillsyn”. Styrnings- och ledningsfrågor är avgörande för att utveckla välfärdssektorn. Men en...