Lagrådet föreslår förändringar i de kommande upphandlingslagarna

Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande över de nya lagarna om upphandling. Yttrandet, som många väntat på, är omfattande och innehåller flera förändringar i förhållande till de lagförslag som lämnades i lagrådsremissen.

Behov av stöd vid upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik

Press Upphandlingsmyndigheten har gjort en kartläggning över upphandlingar av hjälpmedel och välfärdsteknik. Kartläggningen visar att det finns flera områden där upphandlingskompetensen behöver stärkas.

Risk för olika bedömningar om nivåer på kollektivavtalsvillkor

Utstationeringskommittén föreslår att Arbetsmiljöverket får ett nytt uppdrag att bedöma miniminivåerna i kollektivavtal. Nyligen har ett liknande uppdrag för Upphandlingsmyndigheten föreslagits av Utredningen om upphandling o...

Upphandlingsmyndighetens utbildningsinsatser uppskattade

Drygt 260 politiker, beställartjänstemän och upphandlare i kommun och landsting har utbildats i upphandling av vård, omsorg och andra stödjande åtgärder för äldre och personer i alla åldrar med funktionsnedsättning. En...

Nytt program erbjuder stöd kring tidig dialog för att främja innovation

Press Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att främja innovation i upphandlingar genom tidig dialog under åren 2015-2019. För att genomföra uppdraget lanserar nu Upphandlingsmyndigheten Programmet för utveckland...