Påverka hållbarhetskriterierna för produkter för dokumenthantering

I november påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för dokumenthanteringsprodukter och tillhörande förbrukningsmaterial. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för...

Nytt verktyg förenklar beräkning av livscykelkostnader för modulbyggnader

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt kalkylverktyg för beräkning av livscykelkostnader (LCC) vid upphandling av tillfälliga modulbyggnader. Verktyget hjälper upphandlare att jämföra totalkostnaderna för olika...

Stöd för att följa upp arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

För att underlätta arbetet med uppföljning av arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor publicerar vi nu frågeformulär för leverantörer som kan användas som ett första steg i...

Upphandling är en mycket viktig komponent vid digitala investeringar

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på betänkandet "Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering". Myndigheten framhåller betydelsen av god framförhållning och planering i offentliga upphandlingar som handlar o...

Ny vägledning med rekommendationer vid upphandling till samhällsviktig verksamhet

I en ny vägledning ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stöd till kommuner och landsting som upphandlar varor och tjänster till samhällsvikti...