Upphandlingsmyndigheten får ansvar för statsstöd

Pressmeddelande

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten uppdraget att ansvara för vägledning när det gäller statsstöd. Kunskapen om regelverkets möjligheter och hur kommuner och landsting får ge ekonomiskt stöd behöver bli bättre. Den 3 september 2018 är funktionen för vägledning på plats.

Upphandlingsmyndigheten som ger stöd för offentlig upphandling genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder har fått ett utökat uppdrag av regeringen. Det nya uppdraget innebär att myndighetens verksamhet även ska omfatta statsstöd.

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget. Det offentliga får med vissa undantag inte lämna stöd förrän EU-kommissionen i förhand har godkänt det. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

– Kunskapen om statsstöd behöver bli bättre. Vi kommer att ge information och vägledning för att klargöra det komplexa regelverkets möjligheter och begränsningar. Syftet med reglerna är att statsstödet ska gynna sund konkurrens för företag och är därmed till nytta för svensk ekonomi, säger Anders Asplund chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Många kommuner saknar tillräcklig kunskap för att tillämpa EU:s statsstödsregler. Otillåtet stöd kan få kostsamma konsekvenser i och med att stödmottagaren ska betala tillbaka med ränta. Samtidigt är det viktigt att känna till att EU-kommissionen har moderniserat statsstödsreglerna. Det har bland annat bidragit till nya undantagsmöjligheter.

– Kvalificerad vägledning i statsstödsfrågor kommer att bidra till ökad rättssäkerhet och även en mer strategisk och effektiv användning av offentliga medel, vilket i sin tur ger sund konkurrens, säger Anders Asplund.

Upphandlingsmyndighetens vägledningsfunktion startar den 3 september 2018 och kommer därefter att byggas upp successivt. Myndighetens uppdrag är att ge vägledning till kommuner och landsting med fokus på bostadsförsörjning och bostadsmarknaden.

– När det gäller kommunernas bostadsförsörjning på svaga bostadsmarknader finns en rad frågor om bland annat möjligheterna att ge offentligt ekonomiskt stöd. Vi kommer att prioritera dessa frågor, berättar Anders Asplund.

För ytterligare information kontakta:

Anders Asplund, chefsjurist 
E-post: anders.asplund@uhmynd.se
Telefon: 08-586 217 61

Lars Pyk, tf pressansvarig
E-post: lars.pyk@uhmynd.se
Telefon: 076-502 17 65

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd