Analysera inköpens klimatpåverkan med Miljöspend

Nyhet

De senaste vetenskapliga rapporterna om klimatförändringarna belyser vikten av att samhällets alla sektorer bidrar mer till att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Upphandlingsmyndigheten arbetar för att offentliga inköp ska vara miljömässigt hållbara. Vi publicerar nu en beskrivning av Miljöspend, en metod för att analysera inköpens klimatpåverkan.

En spendanalys är ett verktyg som kan användas för att förbättra och utveckla en organisations strategiska inköpsarbete. Metoden som verktyget bygger på möjliggör såväl övergripande analyser av en organisations hela inköpsvolym som analyser över specifika inköpsområden eller kategorier.

– Vi har utvecklat inköpsanalysen och arbetat fram metoden Miljöspendanalys. I den integreras mått på miljöeffekter i en vanlig spendanalys. Det ger möjlighet att kvantitativt indikera vilken miljöpåverkan som olika inköp har, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Miljöspendanalysen utgår från ett konsumtionsperspektiv. Det betyder att de beräknade miljöeffekterna av produktionen av varor och tjänster belastar det ställe där konsumtionen sker.

Inköpsanalys för hållbar utveckling

Olika typer av inköp har olika stor miljöpåverkan. Inte bara beroende på vad som köps utan hur mycket som köps. Olika organisationer köper olika mycket av olika typer av varor, tjänster och entreprenader. Hur kan då en organisation med kvantitativa metoder någorlunda lätt bedöma vilken inköpskategori som bör prioriteras i inköpsarbetet för att minska sin klimatpåverkan? Miljöspendanalysen bidrar till svaret på frågan och pekar även framåt mot mer livscykelbaserad information inom elektroniska beställningar.

– Det är vår förhoppning att Miljöspend kan bidra till utvecklingen av inköpsanalyser och att användningen av dessa kan bidra till en hållbar utveckling, säger Jens Johansson.

Miljövärde per krona

Informationen om miljöpåverkan i Miljöspend kommer från LCA-databaser och från standardiserade miljövarudeklarationer av ISO-standardiseringens typ III.

Den miljöpåverkan och de effekter som beräknas med LCA-metoder baserar sig på varans massa, volym eller använd energi. För att exempelvis beräkna vad en bestämd mängd köttbullar har för klimatpåverkan måste antal kilo köttbullar användas i något skede och ingrediensernas vikter måste beräknas. Det låter sig sällan göras.

– I Miljöspend har vi med hjälp av IVL omvandlat LCA-värden så att de uttrycks per krona istället för per kilo, liter eller något annat mått. Det gör det enkelt för den som ska använda miljöspendanalysen, avslutar Jens Johansson.

Miljöspendanalys - Beskrivning av en metod för att integrera klimatpåverkan i allmänna inköpsanalyser

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd