Arbetsrättsliga villkor - goda exempel

Nyhet

Malmö, Göteborg och Stockholm är tre städer som har tydliga politiska uppdrag att säkerställa skäliga anställningsvillkor i sina upphandlingar. Sedan våren 2016 har de tre städerna samarbetat med syfte att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma särskilda arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid inom byggbranschen. Tre upphandlingschefer från Malmö, Göteborg och Stockholm berättar om samarbetet.

Gabriella Manieri, Upphandlingschef, Malmö stad:

Vad har ni gjort när det gäller arbetsrättsliga villkor?

Vi har tillsammans med Stockholm och Göteborg genomfört ett projekt för att ta fram användbara villkor. Arbetet har varit inriktat på olika yrkesgrupper inom byggbranschen.

Hur har ni jobbat med arbetsrättsliga villkor?

Projektet har haft sin utgångspunkt i samtal med arbetsmarknadens parter så som lagstiftaren föreslagit att arbetet bör bedrivas.

Varför har ni prioriterat detta arbete?

I Malmö stad har det sedan länge varit prioriterat att tillförsäkra att de som arbetar i uppdrag för Malmö stad ska ha skäliga arbetsvillkor vilket även främjar att konkurrens kan ske på lika villkor.

Vem hoppas ni ska ha glädje av ert arbete?

Malmö stad vill på alla sätt främja en sund marknad med seriösa leverantörer.

Vilka utmaningar har funnits?

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är inte anpassad efter EU:s direktiv om transparens, öppenhet och tydlighet inom den offentliga upphandlingen. Det har varit en utmaning.

Vilka har varit framgångsfaktorerna?

Det har varit avgörande för framgången i projektet att vi haft stöd från den politiska ledningen som haft frågan högt på agendan. Det faktum att vi tog utgångspunkt i en samverkan med våra storstadskolleger har också varit väsentligt för projektets lyckade resultat.

Vad har ni tagit fram?

I Malmö stad har en infrastruktur för implementering av villkor och uppföljning etablerats så att de gemensamt framtagna villkoren kan tillämpas inom berörda inköpsområden. Strukturen i Malmö stad ska även stödja det fortsatta arbetet med olika typer av sociala villkor i stadens kontrakt.

Carin Bergdahl, Chef Specialist & Uppföljning, Göteborgs stad: 

Vad har ni gjort när det gäller arbetsrättsliga villkor?

 Inköps- och upphandlingsförvaltningen i Göteborgs Stad har ställt villkor i upphandlingar av bland annat flyttjänster, städtjänster och till viss del i hantverkstjänster.  Vi har även gjort en uppföljning av villkoren hos våra leverantörer av flyttjänster, dels genom egen personal och dels genom upphandlade konsulter.

Hur har ni jobbat med arbetsrättsliga villkor?

Inköps och upphandlingsförvaltningen i Göteborg har gjort riskbedömningar inför varje tjänsteupphandling där vi bedömt om villkoren har behövts, som en del av riskbedömningarna har bland annat de fackliga parterna och till viss del arbetsgivarsidan kontaktats.

Vad har ni tagit fram?

Varje upphandling som villkoren använts i har hittills resulterat i ett unikt villkor. Genom samarbetet med Stockholm och Malmö hoppas vi nu på lite kontinuitet.

Varför har ni prioriterat detta arbete?

Göteborgs Stads styrande politiker har under flera år gett oss i uppdrag att arbeta med dessa frågor i Stadens budget. Förutom det är det viktigt för oss att försöka bidra till en seriös leverantörsmarknad.

Vem hoppas ni ska ha glädje av ert arbete?

Vi hoppas att många ska få glädje av vårt arbete, både de seriösa leverantörerna som finns i och runt omkring Göteborg men också de anställda hos leverantörerna och deras underleverantörer som får ta del av arbetsvillkoren.

Vilka utmaningar har funnits?

Vi har fått prova oss fram hela tiden. Arbetsrätten och hur den svenska arbetsmarknadsmodellen är konstruerad var nytt för oss när vi började. I detta arbete har vi försökt att kombinera två lagstiftningar som har två väldigt olika perspektiv. Vi kommer även i framtiden att få pröva oss fram och eventuellt göra om där det behövs.  Vi ser också att uppföljningsarbetet och de resurser de kräver är en stor framtida utmaning.

Vilka har varit framgångsfaktorerna?

Att vi vågat prova. Det finns mycket att förbättra, men nu när vi prövat så vet vi vad vi behöver fokusera mer på.

Stefan Nordin, Upphandlingschef, Stockholm:

Vad har ni gjort när det gäller arbetsrättsliga villkor?

Vi har pekat ut tjänsteområden där vi vill främja schysta arbetsvillkor i våra upphandlingar. Vi har hittills fokuserat arbetet kring turbundna taxiresor, hemtjänst och byggområdet.

Hur har ni jobbat med arbetsrättsliga villkor?

Vi har använt oss av det arbetssätt som stakats ut i regeringens lagförslag. Det vill säga, vi har tagit fram våra egna arbetsrättsliga kontraktsvillkor i samråd med arbetsmarknadens parter. På byggområdet har Stockholm samverkat med Göteborg och Malmö i syfte att hitta gemensamma processer och skapa tydlighet gentemot leverantörsmarknaden.

Varför har ni prioriterat detta arbete?

Vi vill inte att våra leverantörer ska kunna använda undermåliga anställningsvillkor för att skaffa sig konkurrensfördelar.

Vem hoppas ni ska ha glädje av ert arbete?

Främst ska kraven bidra till schysta arbetsvillkor för de anställda hos våra leverantörer. Men staden har en stor inköpsorganisation så arbetet ska också underlätta vardagen för alla våra upphandlare genom att de får ett praktiskt stöd och en vägledning till att använda kraven.

Vilka utmaningar har funnits?

Vi har brutit ny mark så utmaningarna har varit många. Dialogen med arbetsmarknadens parter, att skapa förståelse mellan olika kompetenser och ansvarsområden, till exempel upphandling, arbetssätt med flera.

Vilka har varit framgångsfaktorerna?

Politisk vilja och stadsledningens stöd, men framför allt ett flitigt och tålmodigt projektteam. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd