Delredovisning i upphandlings- och innovationsstöd för beställare

Nyhet

Upphandlingsmyndighetens uppdrag att främja innovationsupphandling, genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens för beställare, delredovisades under april till Näringsdepartementet.

2016 fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag från regeringen att främja innovationsupphandling genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare. Syftet är att skapa forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där styrkan i det gemensamt identifierade behovet bättre kan tas tillvara. I uppdraget framgår bland annat att beställare bör samlas kring exempelvis olika teknikområden, och därefter bidra med innovation och utveckling.

– Vår tolkning av uppdraget är att vi ska ha en drivande roll i att skapa en generell modell för nätverk och grupper av beställare. Dessutom ska vi utveckla stöd för att starta upp och driva beställarnätverk och beställargrupper, säger Charlotte Palmgren, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

Så arbetar nätverk

Ett nätverk arbetar inom ett specifikt ämnesområde och är en mötesplats för upphandlande myndigheter och enheter på nationell, regional och lokal nivå. Deras fokus är att åstadkomma utveckling och innovation genom upphandling på sitt område och de arbetar tillsammans med att:

 • Utreda och utveckla koncept och metoder.
 • Testa, utvärdera och verifiera nya lösningar.
 • Förberedande innovationsupphandlingsarbete
 • Generera och sprida ny kunskap och erfarenheter både inom och utom nätverket.

Vid större upphandlingar med exempelvis många aktörer, kan beställarnätverket initiera en provisorisk grupp, en beställargrupp. De samverkar för att planera, förbereda och, vid behov, genomföra innovationsupphandlingar.

Uppdraget kopplar till flera områden

Vårt uppdrag är kopplat till den nationella upphandlingsstrategin där regeringen bland annat uppmanar upphandlande myndigheter och enheter att göra innovationsupphandling till en del av sin verksamhetsutveckling. Dessutom är uppdraget kopplat till regeringens handlingsplan för Smart industri.

– Uppdraget handlar om att i större skala åstadkomma innovationsupphandlingar med värdefulla resultat som möter samhällets utmaningar, säger Charlotta Palmgren.

För att möta syftet bidrar vi till att skapa forum för metodutveckling, kunskapsgenerering och utbyte av såväl erfarenheter som kunskap. Dessa forum skapas genom nätverk av beställare, som medför att:

 • Den gemensamma kompetensen är högre än varje enskild aktör
 • De gemensamt kartlagda behoven får högre prioritet hos presumtiva leverantörer
 • Fler kvalitativa lösningar kan presenteras

Vi kommer också identifiera och medverka till att fler beställarnätverk och grupper etableras.

– Vi kan agera bollplank till nätverken och grupperna samt ha en stödjande roll i deras arbete med behov, dialoger och genomförande av innovationsupphandlingar. Vi kommer också att erbjuda tillfällen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nätverken och grupperna, samt genomföra aktiviteter för spridning av deras arbete och resultaten från genomförda innovationsupphandlingar, säger Charlotta Palmgren.

Fortsatt stödjande arbete

Vi kommer att fortsätta att stödja nätverken och grupperna både övergripande och praktiskt. En viktig uppgift är att fortsätta utveckla och ta fram de stöd som har kartlagts i dialog med beställarnätverken, såsom:

 • Råd och rekommendationer till enskilda beställarnätverk skriftligen eller muntligen avseende arbetssätt och metoder samt upphandlingsstrategier och relaterade val i ett projekt.
 • Erbjuda följeforskning för att skapa ett pågående lärande i ett enskilt nätverk.
 • Stödmaterial om tidig dialog och innovationsupphandling riktat mot beställare.
 • Stödmaterial för beställarnätverk vid uppstart och utbildningsmaterial för etablerade beställarnätverk.
 • Workshops eller seminarier för att skapa dialoger med potentiella leverantörer eller för att skapa dialog mellan upphandlare och verksamheter med behov.
 • Kunskapsspridning om arbetet i ett beställarnätverk och kopplingen till innovationsupphandling i form av föreläsningar, seminarier, exempel, filmer m.m.
 • Forum för erfarenhetsutbyten med andra beställarnätverk

Vårt regeringsuppdrag att främja användningen av innovationsupphandling genom att ge stöd till beställargrupper pågår till mars 2019.

Läs delredovisningen för beställarnätverk

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd