Fem myndigheters inköp står för en tiondel av utsläppen

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har analyserat statens miljöpåverkan till följd av inköp. Tidigare har regionernas och kommunernas miljöpåverkan analyserats. Resultatet visar att fem myndigheter står för cirka en tiondel och kommunerna för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser till följd av offentliga inköp.

En Miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer integreras. Syftet är att undersöka vilken miljöpåverkan som inköp inom offentlig sektor har. Men också att analysera vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp. Den är därför ett verktyg för alla som vill använda offentlig upphandling för att nå miljömål. 

– Vår Miljöspendanalys är unik. Vi har utvecklat två metoder, en som visar miljöpåverkan på nationell nivå och en som kan användas av upphandlande organisationer som vill analysera de egna inköpens påverkan på klimatet, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

Störst miljönytta för pengarna

Upphandlingsmyndigheten har nu analyserat statens miljöpåverkan till följd av inköp. Tidigare har regionernas och kommunernas miljöpåverkan analyserats. Miljöspendanalysen visar att kommunerna står för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser och att de fem myndigheter som har infrastruktur och byggnation i sitt uppdrag står för en tiondel.

Nyhet till webb.png

Utsläpp av växthusgaser i tusentals ton som resultat av offentliga inköp i Sverige, år 2016. Källa: Upphandlingsmyndigheten.

Analysen visar också att för kommunerna är det inköp inom mark och byggnad som har störst påverkan på utsläppen, för regionerna är det inköp av verksamheter och drift och för universitet och högskolor inköp inom IT.

– Vår förhoppning är att upphandlande organisationer använder Miljöspendanalys för att styra sina inköp så att de ger störst miljönytta för pengarna, säger Jens Johansson.

Två metoder

Miljöspendanalysen har ett inköpsperspektiv och tar hänsyn till den miljöpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. Metoden som visar den aggregerade miljöpåverkan på nationell nivå bygger på input-output-analys som är vanligt inom nationalekonomin. I Miljöspendanalysen på nationell nivå redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologisk mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

Den andra metoden, som kan användas av enskilda organisationer, bygger på process-LCA det vill säga livscykelanalyser för varor och tjänster. Metoden beskrivs i två rapporter som är publicerade och finns på myndighetens webb.

Utveckling av Miljöspend

Vi har nu ett bra fundament för att göra Miljöspendanalyser som vi kommer att utveckla tillsammans med andra aktörer

– Vi arbetar nu för att ta fram verktyg för den som vill analysera sina egna inköp med Miljöspendanalys och prioritera de inköp som har störst påverkan, avslutar Jens Johansson.

Miljöspend på webben

Analyserna av miljöpåverkan på aggregerad nationell nivå finns samlade på webbplatsen under Verktyg och Miljöspendanalys. Den senaste analysen redovisar statens utsläpp till följd av inköp.

Metodrapporten och pilotstudien för Göteborgstad finns att ladda ner och läsa som tillgängliga pdf:er.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd