Fler uppgifter i annonser med nytt regelverk

Nyhet

Det nya regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar som träder i kraft den 1 januari 2021 innebär bland annat att annonser under tröskelvärdena ska innehålla fler uppgifter än idag. Att den framtida statistiken baseras på innehållet i annonser gör det extra viktigt att de innehåller fullständiga och korrekta uppgifter. Upphandlarna får därför stor betydelse för statistikens kvalitet.

Den 1 januari 2021 förändras regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar. Syftet är att skapa förutsättningar för mer digitalt tillgänglig upphandlingsstatistik av hög kvalitet. Statistiken kommer att baseras på innehållet i annonser om upphandling. Därför tar förändringarna i regelverket sikte på bland annat innehållet i annonser.

Förändringar för upphandlingar under tröskelvärdena

Innehållet i annonser regleras bland annat av upphandlingsförordningen (2016:1162). Det nya regelverket innebär att något fler uppgifter än idag ska anges i annonser under tröskelvärdena. Förändringen innebär att innehållet i annonser över och under tröskelvärdena blir mer lika när något fler uppgifter än idag ska anges i annonser under tröskelvärden.

De upphandlare som idag annonserar i TED kommer att känna igen sig i de nya reglerna om innehåll som nu införs för upphandlingar under tröskelvärdena. För annonser över tröskelvärdena sker i princip inga förändringar avseende innehållet.

Paragraf 14 i den nya lydelsen av upphandlingsförordningen beskriver vilka uppgifter som ska finnas i annonser under tröskelvärdena. Det är bland annat CPV-kod, vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas, uppskattat värde och sista dag för anbud. Men det ska också finnas uppgift om det i upphandlingen ställs krav på eller anges villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn såsom arbetsrättsliga villkor eller innovation. Detta är den stora skillnaden jämfört med TED.

Efterannonsering viktig för statistik om konkurrens

En annan förändring i upphandlingsförordningen är att det även under tröskelvärdena blir obligatoriskt att efterannonsera resultatet av upphandlingen (paragraf 14c). En efterannons ska innehålla uppgift om hur många anbud som lämnats i upphandlingen. Även värdet av kontraktet eller ramavtalet ska finnas med. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna ta fram statistik om antalet lämnade anbud, det vill säga visa hur det står till med konkurrensen, och kontrakterade värden.

Upphandlarna blir viktiga för statistikens kvalitet

När statistiken baseras på innehållet i annonser och annonsdatabaserna lämnar uppgifterna som de anges i annonsen kommer statistikens kvalitet att bero på att uppgifterna är fullständiga och att de anges på ett korrekt sätt. Det ger upphandlarna en nyckelroll för statistikens kvalitet. Det gäller också efterannonseringen som blir obligatorisk för upphandlingar både över under tröskelvärdena.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd