Förslag att förändra rapporteringsfrekvens

Nyhet

I Upphandlingsmyndighetens föreskrift UFS 2020:1 regleras bland annat hur ofta registrerade annonsdatabaser ska lämna uppgifter om annonser till myndigheten. Efter att ha gjort en konsekvensutredning där olika intressen vägts mot varandra föreslår vi en förändring av frekvensen från 24 timmar till 30 dagar. Ändringsförslaget har nu skickats ut på remiss. Sista dag för alla som vill lämna synpunkter är den 5 oktober.

Den 1 januari 2021 blir registrerade annonsdatabaser skyldiga att löpande lämna uppgifter om annonser till Upphandlingsmyndigheten. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre upphandlingsstatistik.  

Löpande rapportering till statistikmyndighet

Hur och när rapporteringen ska göras regleras i föreskrift UFS 2020:1. I föreskriften skriver vi att: ”Rapportering till statistikmyndigheten [Upphandlingsmyndigheten] ska ske löpande i samband med att en annons publiceras i en registrerad annonsdatabas, dock senast inom 24 timmar från den tidpunkten.”

Synpunkter på rapporteringsfrekvens

Det har kommit synpunkter om att rapporteringsfrekvensen är för hög. Synpunkterna handlar om att en hög rapporteringsfrekvensen riskerar att skada annonsdatabasernas affärs- och driftsförhållande och att den inte kan motiveras av statistikintresset.

I samband med att föreskrifterna publicerades sa Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek att ”arbetet med föreskrifterna fortsätter under hösten. Vi kommer framför allt att se över hur ofta annonsdatabaserna ska rapportera uppgifter till oss. Det är en balansgång mellan statistikens kvalitet och aktualitet och annonsdatabasernas affärsintresse.” 

Omprövning i konsekvensutredning

Vi har nu omprövat frågan och redovisar övervägandena i en konsekvensutredning. Rapporteringsfrekvensen har analyserats ur fyra aspekter: tekniska förutsättningar, behovet av förbättrad statistik, uppgiftslämnarbörda samt affärsmässiga konsekvenser för de registrerade annonsdatabaserna.

När de fyra intressena vägts samman har vi kommit fram till att det finns utrymme att medge en rapporteringsfrekvensen om 30 dagar. Det innebär alltså större möjligheter för annonsdatabaserna att själva välja om de vill skicka uppgifterna omedelbart efter publicering eller om de vill skicka dem vid en senare tidpunkt.

Ändringsförslag på remiss

Ändringsförslaget remitteras nu och alla är välkomna att lämna synpunkter. Remissvaren skickas in i elektronisk form till statistik@uhmynd.se, gärna i både Word- och pdf-format. Ange diarienummer UHM-2020-0102-65 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Sista dag för att lämna synpunkter är den 5 oktober.

För frågor om konsekvensutredningen kan skickas till statistik@uhmynd.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd