Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Nyhet

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. I samverkan med Upphandlingsmyndigheten, och i samråd med andra aktörer, presenterar nu SMHI flera förslag som kan underlätta klimatanpassning genom offentlig upphandling.

Ett förändrat klimat kommer att påverka långsiktiga investeringar som bebyggelse och infrastruktur. Därför behöver klimataspekter vägas in redan när investeringsbesluten tas. En stor del av satsningarna sker av offentliga aktörer inom ramen för offentlig upphandling.

SMHI och Upphandlingsmyndigheten har sett på klimatanpassning utifrån ett strategiskt perspektiv och har undersökt inköpsmönster, annonserade upphandlingar samt genomfört en mängd intervjuer. Rapportens slutsatser pekar på behov av mer strategiskt inköpsarbete i offentlig sektor och behov av mer standardiserade underlag för upphandlingar, exempelvis när det gäller översvämningar och värmeböljor. Andra förslag handlar om utbildning, kunskapslyft, metodstöd och vägledningar för kravställare och inköpare.

Läs mer i nyheten på SMHI:s webbplats och ta del av rapporten Redovisning av regeringsuppdraget ”Klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling”

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd