Framgångsrik matchning vid upphandling med sysselsättningskrav

Nyhet

Stockholms stad ställer krav på sysselsättning i sina upphandlingar – och gör matchningen till ett stöd för både arbetslösa och leverantörer. För en hemlös kvinna ledde till exempel ett jobb på Stockholm Parkering till en tillsvidareanställning inom skadedjurssanering. Hon fick äntligen en stabil boendesituation, medan leverantören kunde välkomna en lojal medarbetare.

En offentlig upphandling med krav på sysselsättnings­främjande åtgärder består av flera faser. Efter gedigna förberedelser och en genomtänkt upphandlings­process går upphandlingen in i en konkret fas: själva implementeringen. Den fasen har arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad utvecklat med stor framgång.

– Vi har arbetat med sysselsättningskrav i flera år och alltid fokuserat på att det ska upplevas som ett värdefullt samarbete mellan staden och leverantörerna. Visst är det de som ska anställa, men vi ska samtidigt erbjuda bästa möjliga förutsättningar för dem att hitta rätt personer, säger Patrik Tengberg från verksamhetsområde Arbetsgivarsamverkan.

Möten och kravprofiler ger noggranna matchningar

Patrik Tengberg poängterar att ett matchnings­arbete aldrig kan fungera om arbetsmarknads­förvaltningen ”bara skickar över någon som kan brygga kaffe”. Tvärtom gäller det att bistå med en finslipad process för att utreda, bedöma och ta fram rätt personer. Rätt person kan vara allt från att personen har ett intresse eller rätt inställning, till att personen har rätt kompetens och rätt erfarenhet från den aktuella branschen.

Därför har de matchningsansvariga fastlagda möten med den leverantör som har vunnit kontraktet och som ska rekrytera i enlighet med kraven på sysselsättnings­främjande åtgärder, oavsett om det gäller praktikplats eller anställning. Under mötet analyserar deltagarna

  • de utmaningar som leverantören står inför
  • vilken kompetens de har just nu
  • vilken kompetens de behöver framöver.

Det mynnar ut i en kravprofil som de matchningsansvariga kan använda för att hitta lämpliga kandidater. Det hjälper i sin tur leverantören att rekrytera någon som kan bidra till organisationens produktivitet och kvalitet.

– Vi tar fram kandidater, men leverantören intervjuar och väljer, säger Patrik Tengberg. Anställningsförfarandet måste ske på vanligt sätt.    

Andra kontaktvägar leder till nya rekryterings­möjligheter

Leverantörerna är ofta oroliga för att de inte ska kunna rekrytera och leva upp till sysselsättningskraven i kontrakten. De känner dock snabbt att de nu får hjälp istället för press på sig. De får också tillgång till andra grupper än de är vana vid när de letar medarbetare, vilket ökar hoppet om att hitta rätt kompetens.

– Vi har helt andra kontaktvägar, förklarar Patrik Tengberg. Vår målgrupp finns i arbetsmarknads­insatser, jobbtorg, vuxen­utbildningar och SFI, svenska för invandrare. Vi når till exempel många utländska akademiker som har hög kompetens och bra engelska, men som inte hunnit lära sig så mycket svenska än. Ofta räcker det ju gott och väl med god engelska.  

Skräddarsydda utbildningar leder till jobb

Arbetsmarknads­förvaltningen har också en särskild inblick i vad som är på gång inom olika utbildningar – och vilka som går dem. Det kan till exempel röra sig om en grupp personer som inom kort blir certifierade efter att ha läst utbildningar som ”Heta arbeten” eller ”Säkerhet på väg”.

– Vi kan matcha in personer som är under utbildning. Vi kan också ordna och bekosta den grundläggande utbildning som krävs, eftersom vi har tillgång till egna och upphandlade skolor, säger Patrik Tengberg.

Staden har exempelvis haft framgång med specialutbildningen ”Svenska för lastbilsförare” samt genom ett ömsesidigt gynnsamt partnerskapsavtal med bygg- och anläggningsbranschen. De har också ett nära samarbete med Trafikverket om sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Nyetablerade trädgårdsarbetare

Det finns flera goda exempel på personer som har fått hållbara anställningar efter att först ha gått utbildningen ”Gröna näringar” och sedan haft så kallade Stockholmsjobb, som tillsattes enligt sysselsättningskrav vid upphandling. De har till exempel arbetat som miljövärdar, parkarbetare och grönyteskötare inom olika allmännyttiga bostadsbolag runt om i Stockholm. Sedan har de fått jobb som trädgårdsarbetare på privata företag inom bygg, fastigheter och trädgårds­anläggning.

Ökad trygghet för leverantören

Patrik Tengberg understryker vikten av att arbeta nära entreprenörerna som en ”välvillig samarbetspartner”, och inte som en ”skrämmande kravställare”. Han samtalar gärna med leverantörer för att öka förståelsen och viljan att utveckla en hållbar och inkluderande arbetsmarknad. Han tycker också att det är viktigt att hjälpa till i de fall då det kan vara avgörande för leverantörerna att få anställningsstöd.

– Vi vill vända deras oro och hjälpa dem att rekrytera. Vi har flera exempel på hur vi har bidragit till kompetensförsörjningen och leverantörerna sedan har kunnat erbjuda tillsvidareanställningar, som i fallet med kvinnan som fick jobb inom skadedjurs­sanering och sedan kunde trygga sitt boende.

Kvinnans historia skildrar hur bägge parter blir vinnare. Hon trivs och bidrar till företagets verksamhet och utveckling. Genom leverantörens försorg får hon möjlighet att vidareutbilda sig till skadedjurstekniker, en utbildning hon kan ha nytta av resten av sitt arbetsliv.

Modellen gör det enklare

Med sina erfarenheter bidrar Stockholms stad till framväxten av en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Patrik Tengberg tycker att satsningen på en nationell modell för ett mer enhetligt arbetssätt är föredömlig:

– Ju fler som arbetar med den runt om i Sverige, desto lättare blir det för leverantörer att förstå fördelarna, ta steget och räkna rätt på sina anbud.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd