Gemensam beredning kan skapa enhetligare regler

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten anser att förslag om nya regler vid upphandling av välfärdstjänster i första hand bör beredas gemensamt med utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor.

Med anledning av Välfärdsutredningens förslag till ett nytt 19 a kapitel i LOU, som ska tillämpas vid upphandling av vissa välfärdstjänster, har regeringskansliet i en promemoria föreslagit vissa ändringar i utredningens förslag. I promemorian föreslås bland annat att upphandlingar som omfattas av det föreslagna 19 a kapitlet som huvudregel ska annonseras, även om de understiger tröskelvärdet. Det föreslås även att upphandlande myndigheter blir skyldiga att lämna viss information till leverantörer vid upphandling under tröskelvärdet, samt ett krav på dokumentationsplikt för upphandlingar som understiger tröskelvärdet. Dokumentationsplikten gäller däremot inte upphandlingar som understiger 100 000 kronor. I övrigt föreslås också att reglerna om upphandlingsskadeavgift och tillsyn ska gälla i större utsträckning än vad som föreslagits av Välfärdsutredningen.

I syfte att skapa mer enhetliga regler och ett mer lättöverskådligt regelverk anser Upphandlingsmyndigheten att förslag till nya regler vid upphandling av välfärdstjänster bör beredas gemensamt med utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (dir. 2017:69).

Eftersom regelverket är omfattande redan idag och upplevs som snårigt att tillämpa i praktiken tycker vi att det är ett bättre alternativ att översynen av de nationella reglerna sker på en övergripande nivå och att man presenterar förslag på regler som gäller gemensamt för alla sociala tjänster och andra särskilda tjänster, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten anser att det bör råda en presumtion att ett bestämt gränsöverskridande intresse föreligger, men att en myndighet ska ha möjlighet att kunna påvisa att det inte finns ett sådant intresse i det enskilda fallet. Bedömningen överlåts nu till den enskilda upphandlaren att ta ställning till. Vidare delar Upphandlingsmyndigheten promemorians slutsatser att reglerna om rättsmedel och tillsyn ska gälla vid all upphandling av välfärdstjänster.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd