Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen

Nyhet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om överprövning av ett avtals giltighet. Att HFD har beslutat att begära hjälp från EU-domstolen med att tolka upphandlingsrätten har bara hänt en gång tidigare.

Målet gäller fyra ramavtal som har överlåtits till en ny leverantör efter det att den ursprungliga leverantören har försatts i konkurs. Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarhet i om den nya leverantören kan anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe under sådana förhållanden att något nytt upphandlingsförfarande inte behöver genomföras.

Högsta förvaltningsdomstolen har ställt följande fråga till EU-domstolen:

"Innebär den omständigheten att en ny leverantör övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal, efter det att den ursprungliga leverantören försatts i konkurs och konkursboet överlåtit avtalet, att den nya leverantören ska anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe under sådana förhållanden som avses i artikel 72.1 d) ii) i upphandlingsdirektivet?"

Upphandlingsmyndigheten följer utvecklingen i målet.

Här kan du läsa mer:

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd