Ingen risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för ventilationsarbetare och sopbilsförare

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar för ventilationsarbetare och sopbilsförare. De kan användas som vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor. Riskbedömningarna för dessa yrkesgrupper visar på låg risk.

Bedömningarna har genomförts med utgångspunkt från ett antal riskindikatorer som till exempel låg utbildningsnivå, utländsk arbetskraft, hög konkurrens eller lång och komplex leverantörskedja. Vi har även inhämtat annan information från arbetsmarknadens parter eller myndigheter som de anser vara väsentliga för att avgöra om det kan förekomma risk för oskäliga arbetsvillkor för arbetstagare när kontrakt ska utföras.

Bland annat upplever parterna att kollektivavtalstäckningen är relativt hög hos ventilationsföretagen samt att branschen för sopbilsförarnas arbetsgivare har en kollektivavtalstäckning på cirka 90-95 %.

Riskbedömningar är generella för hela landet och det kan förekomma regionala eller lokala skillnader för den enskilda upphandlingen. De riskbedömningar som vi genomför behöver inte vara den slutgiltiga bedömningen för upphandlande myndigheters och enheters enskilda upphandlingar. Våra riskbedömningar kan användas för att ge vägledande information i deras slutgiltiga.

Publicerade riskbedömningar

Bestämmelserna om särskilda arbetsrättsliga villkor ska tillämpas när upphandlande organisationer bedömer att det finns risk för att arbetstagare får oskäliga arbetsvillkor under tiden de utför kontraktet. Av den anledningen behöver upphandlande organisationer göra en behövlighetsbedömning. Begreppet ”behövlighetsbedömning” innebär att genomföra en riskanalys för att undersöka eventuella risker för snedvridning av konkurrensen genom att ge arbetare oschyssta arbetsvillkor. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika yrken. Våra riskbedömningar ger vägledande information för en slutgiltig behövlighetsbedömning som görs inför den enskilda upphandlingen. Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor så är det vår ambition att även fastställa villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd