Innovationsupphandling möjliggör spetsteknologiska lösningar

Nyhet

En vanlig uppfattning bland upphandlande myndigheter är att inköp av spetsteknik och avancerade systemlösningar är svårt. Därtill innebär det innovationsupphandling som anses vara tids- och kostnadskrävande. Det ses därför ofta som något som myndigheten inte bör eller kan göra.

Vår senaste rapport med fokus på spetsteknik och avancerade systemlösningar föreslår det motsatta, att fler upphandlande myndigheter bör ägnar sig åt innovationsupphandling. Gärna i partnerskap med andra offentliga aktörer och företag.

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla processer och kriterier för upphandling av innovationer och ny teknik som är baserade på spetstekniker och avancerade systemlösningar. Resultatet presenteras i en rapporten Möjligheter för ökad upphandling av spetsteknik och avancerade systemlösningar. En av slutsatserna är att upphandlingslagstiftningen inte utgör ett hinder för introduktion av spetsteknik och avancerade systemlösningar med genomgripande effekter för miljön. Genom innovationsupphandling har det snarare skapats möjligheter för offentlig sektor att utveckla spetsteknologiska lösningar.

För att öka möjligheterna för spetsteknik och avancerade systemlösningar behövs:

  • Mer kunskap och kompetens hos upphandlande myndigheter när det gäller hur innovationsupphandlingar kan genomföras.
  • Mer utvecklade samarbetsstrukturer mellan upphandlande myndigheter, innovativa företag och forskare.
  • Mer kunskap om att innovationsarbete innebär risker, samt finansieringsmöjligheter för riskhantering och riskavlastning.

Insatser för att öka förutsättningarna

Upphandlingsmyndigheten föreslår ett antal insatser som vi och andra myndigheter kan bidra med som skulle öka förutsättningarna för spetsteknik och avancerade systemlösningar. Dessa är:

  • Kunskapsspridning av stödjande och informativt material till olika målgrupper.
  • Pionjärstafett som är en strukturerad form av kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan innovationsupphandlingsprojekt.
  • Fortsätta utbyggnaden av beställarnätverk.
  • Bilda sektoriella arenor i form av kunskap- och utvecklingsnav.
  • Bidra med kompetens i specifika innovationsupphandlingsprojekt.
  • Fördjupa kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan olika aktörer.
  • Finansiering till specifika projekt för innovationsupphandling.

Rapporten Möjligheter för ökad upphandling av spetsteknik och avancerade systemlösningar har överlämnats till regeringen och finns att ladda ner som PDF på vår webbplats.  

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd