Kan reserverad upphandling skapa arbetstillfällen för personer långt från arbetsmarknaden?

Nyhet

Arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få jobb. Projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling tittar närmare på hur fler sådana organisationer ska kunna delta i offentlig upphandling för att uppnå sysselsättningsmål.

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har en viktig uppgift att fylla genom att aktivt arbeta med att stötta människor in i arbete. För att lära sig mer om ASF och utveckla tankarna kring en nationell modell för sysselsättning genom offentlig upphandling möttes projektgruppen för det ESF-finansierade projektet under två dagar i Stockholm.

Ett möjligt sätt att anpassa offentliga inköp för att bättre passa ASF är att göra en reserverad upphandling. En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en sådan upphandling är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Reserverad upphandling kan vara ett sätt att öka sysselsättningen genom offentlig upphandling, till exempel genom att ASF får en större arena att verka på och kan växa och utvecklas. Men enligt en undersökning som vi har gjort är det bara ett fåtal ASF som lämnat anbud i reserverad upphandling. Det behövs mer erfarenhet, riktlinjer och kanske checklistor för att göra det tydligare och enklare, både för ASF och upphandlande myndighet. I projektet bedömer vi att reserverad upphandling skulle kunna fungera som ett bra verktyg för ökad sysselsättning, säger Anders Larsson, samordnare sysselsättningskrav arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad.

Ett problem är att det är svårt att avgöra vad som är ett ASF. Det finns i dag ingen juridisk definition av den typen av organisationer.

– Man brukar säga att en verksamhet är arbetsintegrerande när den gör det möjligt för personer att ta sig från arbetslöshet eller sjukskrivning till anställning. Ofta anges även att organisationen ska vara icke vinstdrivande. Men bristen på tydlig definition är en utmaning när vi nu håller på att ta fram en nationell modell för sysselsättningsfrämjande krav i offentlig upphandling. Den här typen av företag är viktig för en sådan modell, säger Patrik Tengberg, strateg arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad.

Så säger organisationerna själva

Stockholms stad har inom ramen för projektet genomfört en undersökning bland 300 ASF. Den gjordes främst för att få en bild av vilka typer av tjänster ASF erbjuder och hur de förhåller sig till offentlig upphandling. Av de 300 organisationer runt om i Sverige som fick möjlighet att delta i undersökningen svarade 87 stycken.

– Undersökningen visar att de vanligaste tjänster som ASF erbjuder framför allt är arbetsträning. Vanligt förekommande är också tjänster inom café och restaurang, återvinning, trädgårdsarbete, butik och second hand-försäljning samt hantverk och snickeri. Men hela spektrat av tjänster är mycket brett. Drygt hälften av de svarande har någon gång lämnat anbud i en offentlig upphandling. Över 80 procent anser att offentliga upphandlingar anpassade till ASF är nödvändigt för att deras verksamhet ska kunna växa, berättar Maria Tesarz, strateg arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad.

Projektgruppen gjorde även ett studiebesök i Rinkeby för att se hur verkligheten kan se ut för ASF och den målgrupp de vänder sig till. Där träffade man ByggVesta, ett fastighetsbolag som bygger nya bostäder i området och samtidigt går in och stöttar lokala initiativ för att stärka de människor som bor där. Ett av de samarbeten ByggVesta har är med Yalla Rinkeby, ett ASF som bland annat erbjuder cateringstjänster. Gruppen besökte även Rinkeby SFI-skola för att höra hur man där arbetar med att förbereda nyanlända för svensk arbetsmarknad.

– Från de här dagarna tar vi i projektet med oss mycket ny kunskap om både reserverad upphandling och ASF. Det är mycket komplext och vi behöver tid och tålamod för att utarbeta ett bra stöd. Vi kommer att fortsätta dialogen med ASF och ser stora möjligheter att tillsammans öka sysselsättningen för nyanlända och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, avslutar projektledare Patrick Amofah. 

Sysselsättning genom offentlig upphandling är ett treårigt projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska skapa en modell för och sprida kunskap om möjligheterna att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Projektet är transnationellt och transnationella partners är National Institute for Health and Welfare i Finland, Helsingfors stad och Vanda stad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd