Kommunernas inköp påverkar miljön och klimatet

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten kan nu presentera en miljöspendanalys som indikerar vilken miljöpåverkan kommunernas offentliga inköp kan ha. En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats.

År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser från offentliga inköp till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.  Utsläppen motsvarar en klimatpåverkan från cirka 5,4 miljoner personbilar.

I miljöspendanalysen bedöms inte enbart klimatpåverkan utan även utsläpp av inandningsbara hälsoskadliga partiklar och förändring av landanvändning som bland annat påverkar den biologiska mångfalden. Kommunernas inköp 2016 bedöms ha medfört en förändrad global landanvändning på drygt 1 miljard kvadratmeter. Det motsvarar mer än 256 000 fotbollsplaner[1] eller 25 procent av Sveriges landyta[2].

Analysen är uppdelad i olika kategorier av inköp. Entreprenadarbeten samt varor och tjänster inom byggsektorn är den inköpskategori som har störst klimatpåverkan. I analysen står dessa för cirka 32 procent av klimatpåverkan från alla inköp i kommunerna.  

Några av de svenska miljömålen riktar in sig på den miljöpåverkan som analysen mäter. Eftersom olika inköp påverkar olika miljöaspekter och mål olika mycket kan miljöspendanalysen användas som ett stöd för att ta inköpsbeslut på strategisk nivå.

– Den enskilda kategori som bedöms ha störst klimatpåverkan är drivmedel medan inköpen av livsmedel har störst påverkan när det gäller landanvändning. Miljömål och hänsyn som handlar om biologisk mångfald är därför viktiga vid upphandling av livsmedel, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet som gjort miljöspendanalysen.

Inköpsanalysen baserar sig på vad 286 kommuner har betalat ut till olika leverantörer under år 2016 och underlaget har genomgått en fördjupad analys. Underlaget till miljöbelastningen kommer från internationella miljödatabaser.

Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys

[1] Fotbollsplan med en yta på 90 x 45 meter.

[2] 407 310 kvadratkilometer. Källa SCB

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd