Lämna synpunkter på våra nya hållbarhetskriterier för engångshandskar inom vård och omsorg

Nyhet

Vi har tagit fram nya hållbarhetskriterier för engångshandskar inom vård och omsorg. De omfattar krav gällande farliga ämnen, kända allergener, ingående kemikalier, och hygienkontroll. Fram till den 26 april 2018 har du möjlighet att lämna synpunkter på de nya kriterierna.

Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med en expertgrupp utvecklat hållbarhetskriterier för engångshandskar inom vård och omsorg. Expertgruppen består av representanter från näringslivet, landsting och kommuner.

Engångshandskar inom vård- och omsorg är den förbrukningsartikel som har störst inköpsvolym inom hälsosektorn i regioner, landsting, inköpscentraler och kommuner. Vi har tagit fram kraven för att underlätta upphandling av handskar med rätt funktion för avsett ändamål. Samtidigt ska risken för hälsoeffekter och exponering för farliga kemikalier vid tillverkning och daglig användning vara så liten som möjligt. Kriterierna ska underlätta för upphandlande organisationer att göra hållbara inköp och främja en ansvarsfull tillverkning.

Kriteriernas omfattning

Upphandlingsmyndigheten föreslår att de nya kriterierna omfattar undersökningshandskar, operationshandskar och laboratoriehandskar. Kriterierna är även tänkta att fungera för engångshandskar som används för hantering av livsmedel.

Bland förslagen finns generella krav på att handskarna ska vara fria från puder, kända allergener, ftalater och när det är relevant även biocider. De ska inte heller innehålla några substanser som finns listade på REACH kandidatförteckning. Vi har även ställt krav på hygienkontroll, förpackningar och produktens klimatpåverkan.

Kriterier för socialt ansvarsfull upphandling är under utveckling och ingår inte i detta utkast.

Viktigt att lämna synpunkter

Det är viktigt att så många som möjligt lämnar synpunkter på kriterierna för att maximera deras användbarhet. De ska fungera väl och vara kopplade till relevanta bevismedel.

När de slutgiltiga kriterierna publiceras kommer det även att finnas tillämpningsstöd som kan användas tillsammans med kriterierna i upphandlingen.  

Läs kriterierna och lämna dina synpunkter här 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är färdigformulerade krav som offentliga verksamheter kan använda för att utföra hållbara upphandlingar. Kriterierna är frivilliga att använda och är framtagna för att underlätta upphandlingsprocessen då de är avstämda mot upphandlingslagarna och gällande rättspraxis. De är också tänkta att vara drivande, vilket innebär att de är mer långtgående än gällande lagstiftning. Detta utkast innehåller dock lagstiftningskrav som vi bedömt vara relevanta i sammanhanget. Vi tar gärna emot specifika kommentarer kopplat till detta. Kriterierna är uppdelade i tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Upphandlande myndigheter bör utgå från resurser och behov när de väljer vilka kriterier och vilken nivå de vill använda.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd