Med uppdrag att öka tilliten till det offentliga

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten arbetar aktivt för att stärka säkerheten och minska risk för korruption i inköpsprocessen. Vi deltar nu i ett gemensamt europeiskt samarbete, som leds av Svenska Institutet för Standarder (SIS), för att ta fram en standard för integritet och ansvarighet i offentlig upphandling. Ordförande i den svenska standardiseringskommittén är Ann-Sofie Lillberg, chef för affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Uppdraget är initierat av EU-kommissionen för att få en EU-standard inom området och det är Sverige som leder sekretariatet. Huvudsyftet är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden. Utöver detta ska standarden också leda till att förenkla och öka den gränsöverskridande handeln baserad på offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit ställning för behovet av bättre regler för utbyte av myndighetsinformation i upphandlingar, för att myndigheter ska kunna samverka och motverkaarbetsmarknadskriminalitet. Upphandlingsmyndigheten ger också stöd för strategiskt arbete för att förebygga korruption och att förebygga korruption i inköpsprocessen. Vilka är några aspekter som kommer att tas upp i standardarbetet.

I korthet kommer standarden att belysa följande delar: 

  • en integritets- och ansvarighetspolicy för upphandlande enheter
  • en riskhanteringsstrategi för området integritet för upphandlande enheter
  • en intern uppförandekod för medarbetare med inköpsuppgifter
  • en integritetsförsäkran mellan upphandlande enheter och anbudsgivare
  • ett system för hantering av upphandlingsdata och mätning av prestanda och kvalitet i upphandlingsprocesser hos upphandlande enheter.

På frågan varför en gemensam standard behövs svarar Ann-Sofie Lillberg att det ytterst handlar det om medborgarnas och leverantörernas tillit till det offentliga och till demokratin.

Om det offentliga inte handlar efter etiska värden och inte har en styrning och struktur som leder till att våra gemensamma resurser hanteras på ett förtroendefullt sätt kommer tilliten till det offentliga att minska.

Ann-Sofie LillbergDu kan läsa en intervju med Ann-Sofie Lillberg på SIS webbplats: Vikten av integritet och ansvarighet i offentlig upphandling

Läs mer om uppdraget på SIS webbplats: Teknisk kommitté för offentlig upphandling - SIS/TK613

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd