Mjuka tag för ökad sysselsättning i Warszawa

Nyhet

I början av oktober besökte ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Warszawa. Besöket tydliggjorde både likheter och skillnader mellan länderna. Projektet tar med sig flera intressanta lärdomar hem.

Bild på äldre stadsdel Castle Square i Warzawa - foto från wikimedia
En delegation från både Sverige och Finland landade i Warszawa i oktober för att titta närmare på hur man i Polen, och framför allt i Warszawa, tänker och arbetar kring sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Under två dagar fick delegationen möta såväl nationella företrädare som representanter för Warszawa stad, sociala företag och regionala aktörer.

– Projektets transnationella partners i Finland hade redan kontakt med Warszawa. Därför ville vi titta närmare på hur staden tagit sig an EUs regelverk kring sysselsättningskrav i offentlig upphandling, i förhoppning att få viktig kunskap till den svenska nationella modell som ska tas fram, berättar projektledaren för projektet Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Skillnader och likheter

Situationen i Polen skiljer sig i många delar från svenska eller finska förhållanden, konstaterade deltagarna ganska omgående. Ideell verksamhet och socialt företagande är betydligt mer utbrett i Polen och är en integrerad del i samhället. Där de båda nordiska länderna har ett offentligt finansierat välfärdssystem förlitar sig Polen mer på ideella initiativ, som kan få inkomst via till exempel offentlig upphandling eller EU-pengar.

– Det var intressant att höra hur de arbetar med att vika vissa uppdrag för arbetsintegrerande sociala företag för att ge människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden en chans till sysselsättning och jobb, dessutom på ett mycket transparent sätt. Det kan vara något att titta djupare på inom projektet. En liknande typ av reserverade kontrakt kan kanske vara möjligt att nyttja i den svenska modellen, säger Hans Nolander, enhetschef på Arbetsförmedlingen och medlem i projektets styrgrupp.

– Warszawa stads inställning till den sociala ekonomin är också intressant. De har en medvetenhet om att kvaliteten kan vara lägre, men att det finns andra värden som kommer av samarbetet med den sociala ekonomin. Fokus i samarbetet är att de arbetsintegrerande sociala företagen ska leverera eller producera något nyttigt som efterfrågas av det offentliga, till exempel kollegieblock. Det kan vi lära av, reflekterar Anders Larsson, Stockholms stad och projektmedlem.

Förståelse för mänsklig psykologi

Tomasz Pactwa, chef för avdelningen för välfärds- och sociala projekt i Warszawa stad, berättade om hur staden arbetat med att införa sysselsättningsklausuler i vissa av stadens offentliga upphandlingar. En framgångsfaktor har varit att använda morot i stället för piska.

De flesta människor vill göra gott, men de är samtidigt lata, menade han. Därför valde Warszawa-projektet att inte ställa kravet att upphandlande enheter måste använda sysselsättningsklausuler, däremot uttrycktes en tydlig förväntan om att det är önskvärt. För att motivera till önskat beteende har till exempel återrapporteringen utformats så att den är enklare för dem som ställer sysselsättningskrav än för dem som inte gör det.

– Den här formen av motiverande psykologi är verkligen något för oss att ta med oss in i vårt projekt. Jag tilltalas av metoden att aktivt locka med sig de aktörer som berörs. Att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling ska vara enkelt och en naturlig del av den upphandlande myndighetens strategi, säger Katarina Bexar, enhetschef på Stockholms stad och medlem i projektets styrgrupp. 

Översätta till svenska förhållanden

Efter hemkomsten från Warszawa går projektet vidare och insikterna från studieresan ska utvärderas med hänsyn till svenska förhållanden.

– Det är nyttigt att titta på frågorna ur andra perspektiv och i andra förhållanden. Det är inte alltid jämförbart med våra förutsättningar, men kan ändå ge aha-upplevelser och skapa nya tankar och idéer om hur vi på hemmaplan kan skapa bra förutsättningar för sysselsättningskrav i offentlig upphandling och samtidigt bidra till att leverantörerna hittar efterfrågad arbetskraft, avslutar Maja Ohlsson, biträdande projektledare tillika samordnare på inköps och upphandlingsförvaltningen, Göteborgs stad. 

Fler röster från studieresan:

 

”Jag tar med mig flera erfarenheter och insikter från studieresan, framför allt när det gäller deras mjuka angreppssätt i införandet. I Helsingborg planerar vi redan att få in denna motiverande psykologi i vårt arbete.”

Magnus Nilvér, Helsingborgs stad.

 

”Besöken hos sociala företag var också givande. Deras entusiasm och kreativa sätt att lösa samhällsutmaningar var uppfriskande, bland annat ett supportcenter som ger många olika sorters stöd till sociala initiativ för att skapa arbetstillfällen.”

Anna Säwström, Arbetsförmedlingen

Sysselsättning genom offentlig upphandling är ett treårigt projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska skapa en modell för och sprida kunskap om möjligheterna att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Projektet är transnationellt och transnationella partners är National Institute for Health and Welfare i Finland, Helsingfors stad och Vanda stad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd