Ny kartläggning av etiskt ansvarsfull upphandling i Europa

Nyhet

Vår senaste uppdragsrapport ”Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe” redovisar bland annat hur upphandlande myndigheter och enheter i olika europeiska länder arbetar för att se till att krav på goda arbetsvillkor i leverantörsled efterlevs.

Under 2016 och 2017 har Upphandlingsmyndigheten suttit som ordförande i the European Workning Group on Ethical Public Procurement. Tillsammans med gruppen initierade Upphandlingsmyndigheten 2016 ett uppdrag att identifiera och samla information om de olika metoder och arbetssätt som idag finns för att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjorna, vid upphandling av varor och tjänster inom den offentliga sektorn. Detta har resulterat i rapporten ”Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe”.

Författarna har i rapporten redogjort för hur etiskt ansvarsfull upphandling har implementerats i olika europeiska länder. Kartläggningen visar att det har gjorts på olika sätt. Det finns goda exempel i bland annat i de nordiska länderna, men för många är detta något nytt. 

- I många länder pågår det ett arbete att ta fram stödjande material kring de utökade möjligheter att ta etiska hänsyn i upphandling som de nya upphandlingsdirektiven ger. Rapporten pekar på att det är nödvändigt att öka kompetensen i dessa frågor samtidigt som den understryker vikten av ett starkt ledarskap, säger Lisa Sennström, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Författarna ansvarar själva för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.
Uppdraget genomfördes innan de svenska upphandlingslagstiftningarna trätt i kraft.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd