Vägledning om hur kommuner kan upphandla eller lämna stöd till skyddat boende

Nyhet

Vi har tagit fram en vägledning i form av ett webbstöd för hur kommuner kan anskaffa eller finansiera skyddat boende. Vi vill underlätta för kommunen att göra rätt i dessa beslut, som även kan gagna de organisationer som bedriver skyddat boende. Vi vill även bidra till förståelse för hur upphandlings- och statsstödsregelverken hänger ihop.

När kommunerna anlitar en verksamhet som erbjuder skyddat boende för personer som utsätts för våld i nära relationer, ska tjänsterna då upphandlas? Kan kommunen lämna stöd i olika former till sådan verksamhet? Kan parterna utforma skyddat boende i samverkan enligt en så kallad IOP-modell (idéburet offentligt partnerskap)? Detta är frågor som vi ger svar på i vägledningen.

Skyddat boende är ett tillfälligt boende avsett för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. Skyddat boende drivs ofta av någon av de kvinnojourer som finns runtom i landet. Kommunen kan också bedriva skyddat boende i egen regi. I ökande omfattning driver även vinstdrivande företag skyddat boende.

- Organisationer som driver skyddade boenden utför angelägna arbeten och fyller en betydelsefull roll i samhället. Det är viktigt att uppdrag och bidrag till dessa organisationer hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

När en kommun ger en extern organisation i uppdrag att tillhandahålla skyddat boende mot ersättning ska normalt reglerna om offentlig upphandling tillämpas. I många fall kan kommunen göra dessa upphandlingar enligt förenklade upphandlingsregler. Om upphandlingsreglerna inte är tillämpliga kan kommunen finansiera skyddat boende med bidrag. Statsstödsreglerna kan i vissa fall behöva tillämpas när det gäller sådant bidrag. En kommun som bedömer att statsstödsreglerna kan vara tillämpliga kan lämna stöd enligt reglerna om de minimis-stöd eller enligt reglerna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Ett IOP måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna.

- Även om kommunen anskaffar skyddat boende enligt upphandlingsreglerna, kan statsstödsreglerna bli aktuella i vissa situationer. Vi vill med vägledningen även underlätta för kommuner att finna vägen bland flera regelverk med beröringspunkter, säger Anders Asplund.

Vi planerar att snart bjuda in till ett webbinarium där vi kommer att presentera vägledningen.

Vägledning om kommuners finansiering eller anskaffning av skyddat boende

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd